LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Lapin maatalous 2013


ISBN-13:978-952-487-583-7 
Julkaistu:2014 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:suomi 
Kustantaja:MTT 
Numero:172 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:59 
Tekijät:Kuha, Rauno; Rantamäki-Lahtinen, Leena 

48.00 €

Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan merkittävä väheneminen nähdään yhtenä Lapin maaseudun uhkatekijöistä. Tässä selvityksessä on tavoitteena kuvata Lapin maatilojen nykytilaa, tämän hetkisiä kilpailuetuja ja resursointia vuosina 2010 ja 2013 toteutettujen kyselyjen avulla. Lisäksi tavoitteena on kuvata viljelijöiden arvioita muutosten vaikutuksista maatilayritykseensä sekä tulevaisuuden ennakoinnista.

Aineistona käytettiin kahta hyvin samantyyppistä poikkileikkausaineistoa, joka kerättiin Lapin maaseutuyrityksistä vuosina 2010 ja 2013 postikyselyllä. Suuri osa vastanneita on samoja, joten osaa aineistosta voi käyttää paneeliaineistoa, jolla kehitystä voidaan seurata saman tilan osalta. Kyselyistä muodostuu siis 3 aineistoa: 1) Poikkileikkausaineisto 2010, johon vastasi 465 viljelijää. 2) Poikkileikkausaineisto 2013, johon vastasi 393 viljelijää. 3) Paneeliaineistoon, jossa sama vastaaja oli vastannut sekä vuonna 2010 että 2013, kuului 216 viljelijää. Tässä raportissa esitellään vuoden 2013 kyselyn tuloksia sekä paneeliaineiston tuloksia.

Monien tilojen taloudellinen tilanne oli melko vakaa. Monitoimisuus – tulojen saaminen monista lähteistä – oli hieman kasvanut tarkastelujaksolla. Ehkä talouden taantuman vuoksi lappilaisten tilojen suhteellinen velkaantuneisuus oli pienentynyt; velkoja oli siis maksettu pois, eikä uutta oltu otettu, investoinnit olivat usein pieniä. Etenkin kotieläintiloilla uskottiin liikevaihdon kasvavan tulevaisuudessa ja monilla tiloilla kuitenkin suunniteltiin investointeja myös jatkossa. Toimintaympäristön analyysissa ei ollut paljonkaan eroja verrattuna vuoden 2010 kyselyyn. Positiivisina mahdollisuuksina nähtiin erityisesti lähiruuan arvostuksen kasvu, Pohjoismaiden ja Venäjän markkinat, matkailu- ja loma-asuminen, paikalliset tie- ja infrastruktuurihankkeet. Suurimpina uhkina nähtiin maaltamuutto, meneillään olevat taantuma, palveluiden keskittyminen keskuksiin sekä väestön ikääntyminen. Kotieläintilat, erityisesti lammas- ja vuohitilat, näkivät mahdollisuuksia lähiruuassa. Kotieläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset nähtiin mahdollisuutena erityisesti maito- ja muilla nautakarjatiloilla.

Yhtenä pullonkaulana tilojen kehittämisen kannalta on lisäpellon heikko saatavuus, joka nousi esille jo vuoden 2010 kyselyssä. Erityisesti maitotiloilla ja muilla nautakarjatiloilla oli tarvetta lisämaan ostamiseen ja/tai vuokraamiseen. Peltoa oli kuitenkin hyvin vähän saatavilla. Maksu-valmius oli käytetyn, karkean ja suuntaa-antavan, mittarin mukaan useimmilla tiloilla hyvä, mutta pientä muutosta heikompaan tilanteeseen oli tapahtunut. Jatkossa on ennakoitavissa maksu-valmiuden osalta lisää ongelmia, esimerkiksi tukienmaksun aikataulumuutosten myötä. Vaikka liikkeenjohdollinen osaaminen ja yrittäjyystaidot olivat kehittyneet positiiviseen suuntaan, monet vastaajat kokevat silti puutteita nimenomaan näissä taidoissa. Suuri osa lappilaisista pienten ja keskikokoisten tilojen viljelijöistä ei systemaattisesti seuraa tilansa taloutta. Jatkossa tilan talouden suunnitteluun ja seurantaan olisi hyvä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

”Heikkona signaalina” nousi esille, oli monien viljelijöiden kokemus vertaistuen puutteesta ja siitä, että yritysten välinen yhteistyö ei ollut sillä tasolla kuin he toivoisivat. Erityisesti pienten tilojen viljelijät kokivat vertaistuen jopa vähentyneen tarkasteltujakson aikana.
Takaisin