LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla : tuloksia PesticideLife -hankkeesta


ISBN-13:978-952-487-478-6 
Julkaistu:2013 
Julkaisusarja:MTT Raportti 
Kieli:suomi 
Kustantaja:MTT 
Numero:108 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:50 
Tekijät:Alanko, Aino-Maija; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Junnila, Sanni; Ketola, Jarmo; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Tiilikkala, Kari 

48.00 €

Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljanviljelyn riskien hallintaa. Ilmastonmuutos lisää kasvinsuojelun riskejä sa-manaikaisesti, kun EU:n ympäristöpolitiikka ohjaa kemiallisesta torjunnasta aiheutuneiden riskien vähentämi-seen. Ympäristökestävyys pitää yhdistää taloudelliseen kestävyyteen. Integroitu kasvinsuojelu eli IPM on olennainen osa EU:n puitedirektiiviä kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. Vuoden 2014 alusta alkaen jokaisen ammattiviljelijän tulee ottaa käyttöön integroidun kasvinsuojelun yleiset periaatteet. Niistä ovat ensi-sijaisia ennaltaehkäisevät ja muut kuin kemialliset menetelmät, joita ovat esimerkiksi monipuolinen viljely-kierto, kasvitauteja kestävät lajikkeet ja tasapainoinen lannoitus. Uutta tietoa tarvitaan ja eniten siitä hyötyvät viljelijät. Demonstraatiohankkeet ovat yksi tapa tuottaa tietoa yhdessä tilatasolla. PesticideLife on EU:n LIFE+ ohjelman sekä MTT:n, NSL:n ja Tukesin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää kestävää kasvinsuo-jelua yhdessä viljelijöiden kanssa. Tavoitteena oli testata ja kehittää tarkkailumenetelmiä ja olemassa olevia kasvitautien ja tuhoeläinten torjuntakynnyksiä kemiallisen kasvinsuojelun tarpeenmukaistamiseksi. Tähän ra-porttiin on koottu kolmen vuoden tulokset yhdeksältä hankkeessa mukana olleelta viljatilalta.

Yksipuolisen viljelykierron vaikutukset näkyivät rikkakasvien ja taudinaiheuttajien määrissä ja sadoissa. Kas-vitautien merkitys oli suuri ja se on kasvussa monistakin syistä. Kosteus suosii sienitauteja, viljelykierroissa on puutteita ja suorakylvö lisää ainakin kevätvehnän lehtilaikkutauteja. On ilmeistä, että kasvitautiriskien hallinta edellyttää jatkossa uutta ajattelua lajikkeiden valinnassa. Alttiiden ohralajikkeiden satotasot olivat selvästi al-haisempia kuin tauteja kestävien lajikkeiden. Myös kevätvehnälajikkeissa on selviä kestävyyseroja. Selvimmin esikasvin vaikutus näkyi kevätvehnäkasvustoissa.

Päätöksenteko kasvukauden aikana ei ole helppoa ja tarkkailuun sekä havainnointiin kuluu aikaa. Torjuntatar-peesta saadaan luotettavaa tietoa vain havaintoja tekemällä. Jokainen pois jäävä ruiskutus säästää rahaa ja luontoa. Toisaalta ajoissa havaittu tarve ja tehty torjunta tuottavat tulosta. Tarpeenmukaiset kasvitautiruisku-tukset lisäsivät satoa ja paransivat viljan laatua. Myös pääosa rikkakasviruiskutuksista oli taloudellisesti kan-nattavaa. Tuhoeläimiä torjuttiin vain yksittäisissä tapauksissa. Turhiakin ruiskutuksia tehtiin.

Viljojen satotasot olivat valtakunnan keskiarvoja korkeampia, mutta alueelliset ja vuosittaiset vaihtelut olivat suuria. Useimmissa tapauksissa kasvustokäsittelyt tuottivat suurempia satoja käsittelemättömiin kasvustoihin verrattuna. Yksiselitteisten torjuntakynnysten laatiminen todettiin vaikeaksi, sillä taloudellisen torjuntakynnyk-sen laskeminen on monen asian summa.

Kasvinvuorotus on kestävän kasvintuotannon ja -suojelun suurin haaste. Kasvitautien torjuntatarve kasvaa, ja ennuste- ja tarkkailumenetelmien kehittäminen on haasteellista. Viljanviljelyn kemikaaliriippuvuus on suuri, eikä vaihtoehtoisten ja kestävien viljelymenetelmien kehittämiseen ole panostettu riittävästi. Paljon jää viljeli-jöiden vastuulle, sillä heillä on paras kokonaiskuva tuotannon kokonaiskestävyydestä ja suurin motiivi varmis-taa viljelyn tulevaisuus omalla tilallaan ja alueellaan. Kolmen vuoden demonstraatiot tuottivat myös tietoa asenteiden muuttumisesta IPM -ajattelun mukaisiksi ja toivat esiin jatkotutkimustarpeita. Pitkäjänteistä IPM -tutkimusta tarvitaan tehostamaan viljelijäkoulutusta ja integroidun kasvinsuojelun soveltamista.
Takaisin