LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Kaikki tuotteet


Näytä julkaisut julkaisuvuoden mukaan:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Järjestä tulokset

Puutuhka-kompostilannoitteen valmistuksen ja käytön ympäristövaikutukset metsälannoituksessa

39.00 € 

Metsien tiukan lisäsuojelun hakkuumahdollisuus-, arvonlisäys- ja työllisyysvaikutusten arviointi : Skenaariotarkastelu EU:n biodiversiteettistrategiasta Suomessa

39.00 € 

Pohjanlahden rannikon lohenkalastuksen säätelyn muutokset 2017 ja sen vaikutuksia vuosina 2017–2021 : Väliraportti

39.00 € 

Ilveskanta Suomessa 2022

39.00 € 

Taustaselvitys Kansallinen metsästrategia 2035:n valmistelua varten : Skenaarioihin perustuva tarkastelu

39.00 € 

Talousmetsien luonnonhoidon ekologisten vaikutusten synteesi

39.00 € 

Susikanta Suomessa maaliskuussa 2022

39.00 € 

Transformation needs of wood construction sectors in five European regions

54.00 € 

Isojoen taimenien radiotelemetriaseuranta 2019–2021: Taimenten vaelluskäyttäytyminen, levittäytyminen ja kutualueiden sijainti

39.00 € 

METSO-tilannekatsaus 2021 : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025

39.00 € 

Finnish agri-food sector outlook 2022

39.00 € 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukainen skenaariotarkastelu vuoteen 2040

39.00 € 

Maatalouden typpihaaste – vaihtoehtoja ja ratkaisuja : Synteesiraportti

39.00 € 

Luken porontutkimuksen tulevaisuus : Tiekartta Luonnonvarakeskuksen porontutkimuksen painopistealueista ja kehittämisestä vuosille 2022–2026

39.00 € 

Kohti biokaasun liikennekäyttöä Pohjois-Savossa : FarmGas-PS 2 -hankkeen raportti hajautetusta biokaasuntuotannosta

39.00 € 

Ohutturpeiselta pellolta tuleva ympäristökuormitus : Ruukin koekentän perustaminen ja ensimmäisiä tuloksia veteen ja ilmakehään päätyvästä kuormituksesta

39.00 € 

Metsäsektorin suhdannetiedote 2022

39.00 € 

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden kustannukset

39.00 € 

Resurssiviisas ja kilpailukykyinen naudanlihantuotanto

39.00 € 

Vuoksen lohikalakannat ja niiden käytön ja hoidon kehittäminen

39.00 € 

Stream restorations and their impacts for trout and salmon in FRESHABIT LIFE IP-projects

39.00 € 

Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2022

39.00 € 

Luonnon virkistyskäyttö 2020

39.00 € 

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus : Synteesiraportti

39.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus 2021

39.00 € 

Metsätuhot vuonna 2021

39.00 € 

Vuoksen kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet

39.00 € 

Kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän väliarviointi

39.00 € 

Pellonomistajat ja maatalouden tilusrakenteen kehittäminen 2020-luvulla

39.00 € 

Kemilohi : Isohaaraan palaavan lohipopulaation koko ja lohien hakeutuminen kalateihin vuonna 2021

39.00 € 

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2020

39.00 € 

Karhukanta Suomessa 2021

39.00 € 

Metsäkadon ilmastohaitta ja hillinnän ohjauskeinot Suomessa

39.00 € 

Tenojoen taimen : Saaliit ja taimenkannan rakenne vuosina 1981–2020

39.00 € 

Piloting technologies for microplastics removal from urban waters : FanpLESStic-sea project report

39.00 € 

Perinteistä muovia korvaavat materiaalit ja ratkaisut

39.00 € 

Kotitalouksien elintarvikejäte 2021 : Seka- ja biojätteen lajittelututkimus Keski-Suomi ja Helsingin seutu

39.00 € 

Valkohäntäpeurakanta talvella 2021–2022 : Arvio Suomen valkohäntäpeurakannan koosta ja rakenteesta sekä kuvaus kanta-arvion laskentamenetelmistä

39.00 € 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valintakriteereiden arviointi : Kehittämishankerahoitus, yritysrahoitus ja kosteikkotuet

39.00 € 

Esiselvitys Euroopan Unionin ennallistamislakialoitteen vaikutuksista Suomessa

39.00 € 

Tuotantovarmuutta nurmesta : VarmaNurmi -hankkeen (2019–2022) tulosraportti

39.00 € 

Maa- ja metsätalouden kannustinjärjestelmien ilmastovaikutukset

39.00 € 

Biohajoavien tasojen käyttö broilereiden virikkeenä : Tutkimustuloksia Viriketaso-hankkeesta

39.00 € 

Taimenen poikasten alasvaellus Hietaman- ja Leuhunkosken voimalaitoksilla : FRESHABIT -projektin Saarijärven reitin alasvaellustutkimus

39.00 € 

Oulun Hupisaaret – luonnosta hyvinvointia ja kulttuuria keskellä kaupunkia

39.00 € 

Kalataloustarkkailuiden tilastollinen voima : Esimerkkitarkasteluja koekalastusaineistojen riittävyydestä johtopäätösten tekemiseen

39.00 € 

Kalataloustarkkailut Suomessa vuonna 2020 : Tarkkailuohjelmien ja raportoinnin laatu sekä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi

39.00 € 

Suomen villisikakanta tammikuussa 2022

39.00 € 

Taimenen poikastiheys ja kutukanta Kymijoen vesistön järvialueen virtavesissä

39.00 € 

Suomalaisten kalatuotteiden ilmastovaikutus

39.00 € 

Turvepeltojen kosteikkoviljely ja pohjavedenpinnan korkeuden säätely : Kannattavuus ja päästövähennysmahdollisuudet

39.00 € 

Puulajivalikoiman monipuolistaminen metsänviljelyssä

39.00 € 

Pajut biokiertotaloudessa : Materiaaleja, arvoaineita, ympäristöhyötyjä

50.00 € 

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia käsitteleville yrityksille

50.00 € 

Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit

50.00 € 

Developing forest-based bioeconomy in the Region of North Karelia, Finland : Opportunities in co-operation with China

50.00 € 

Metsämaiden lannoitus – katsaus kangasmaiden uusimpiin tuloksiin : Soil Fert -hankkeen loppuraportti

39.00 € 

Lisäsuojelun kohdentamisen ja suojelumenettelyn vaikutus suojelusta maksettavaan korvaukseen

39.00 € 

Tassunjälkiä sydämessä ja mielessä : Luontoavusteisuus lasten ja nuorten tukipalveluissa

39.00 € 

Future Bio-Arctic Design – luonnonmukainen älytekstiili : Loppuraportti

50.00 € 

Vihanneksia viljelyyn : Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämistarveanalyysi

50.00 € 

Metsätuhot vuonna 2020

50.00 € 

Metsätuhot vuonna 2019

50.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2020

39.00 € 

Lappilainen maatila ja maatilametsätalous : Repullinen eväitä ja tiivistelmä julkaisusta Elinvoimaisen maatilan avaimia

39.00 € 

E-yearbook of Food and Natural Resource Statistics for 2020 : Statistical facts on agriculture, forestry, fisheries and hunting in Finland

39.00 € 

Elinvoimaisen maatilan avaimia : Lapin maatilojen kehitystarpeita

39.00 € 

Pohjoiskarjalaisten metsänomistajien näkemyksiä metsien luomukeruualueista ja luonnontuotteiden sähköisistä palveluista

39.00 € 

Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat saalisvahingot 2020

39.00 € 

Maapankkitoiminta tilusjärjestelyjen ja ilmastopäästöjen hillinnän apuvälineenä

39.00 € 

Maatalouden ja vesihuollon sopeutumistoimet lisääntyviin kuivuusjaksoihin

39.00 € 

Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla (SiFos)

39.00 € 

Ahmakanta Suomessa 2021

39.00 € 

Raakun mahdollisuudet Karjaanjoella : Mustionjoen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) kuormitustekijöiden moninäkökulmainen kestävyysarviointi

39.00 € 

Esteet ja ajurit kuluttajien ruokahävikin vähentämisessä : Kirjallisuusselvitys

39.00 € 

Closer-to-nature forest management approaches in Finland

39.00 € 

Existing and emerging technologies for microplastics removal : Review report of the FanpLESStic-sea project

39.00 € 

CropYield—Towards pre-harvest crop yield forecasts with satellite remote sensing : Final report

39.00 € 

Arctic FingerPrint – Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle : Loppu-raportti

39.00 € 

Utredning av gynnsam bevarandestatus för varg i Finland : halvtidsrapport september 2021

39.00 € 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2021-2022

35.00 € 

Maatalouden tuotantopanosten saatavuuden riskit : Kriiseihin varautuminen ruokahuollon turvaamisessa

39.00 € 

Arvio EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutuksista Suomessa

59.00 € 

Kyselytutkimus kaupallisten kalastajien saamasta lintusivusaaliista merialueella 2019

39.00 € 

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella

39.00 € 

Finnish agri-food sector outlook 2021

28.00 € 

Puronieriä Suomujoen vesistössä : Vaihtoehtoja vieraslajin hallintaan

39.00 € 

Ilveskanta Suomessa 2021

39.00 € 

Report on scientific cod fishing and monitoring in 2020 in Åland, Finland

39.00 € 

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen kotieläintuotannon laadun ja kilpailukyvyn edistäjänä

54.00 € 

Safety Culture and Risk Management in Agriculture : Sacurima Cost Action CA16123 Highlights and Conclusions

39.00 € 

Metsätilastollinen vuosikirja – Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2021

54.00 € 

Maatalouden rakennetuen valintakriteereiden arviointi ja kehittäminen

35.00 € 

Sustainability Assessment of current and recommended methods : TECH4EFFECT project report

50.00 € 

Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaiskestävyys : Kilpailukyky suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin

50.00 € 

Nautatilojen kuivikehuolto

50.00 € 

Turkiseläinten lannan käsittely biokaasulaitoksessa

50.00 € 

40 vuotta koskikunnostuksia Suomessa : Yhteenveto seurantatutkimuksista

50.00 € 

Datafuusio-menetelmän käyttö kalankasvattamoiden vedenlaatuvaikutusten seurannassa Saaristomerellä

39.00 € 

Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentaminen ja ruokahävikkitiekartta

50.00 € 

Mökkibarometri 2021

50.00 € 

Kyläkauppatuki 2019–2021 : Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeen toteutuksen ja vaikutusten arviointi

39.00 € 

Pohjois-Savon maakunnalliset erityispiirteet biokaasun tuotannossa ja ravinteiden kierrätyksessä : FarmGas-PS 1 -hankkeen loppuraportti

39.00 € 

Elintarvikemarkkinoiden tuontiriippuvuus 2003–2016

50.00 € 

Maataloustyökone 2025 digitaalisissa ekosysteemeissä

50.00 € 

Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto

50.00 € 

Vedenlaadun mittauksia kalankasvatuslaitoksilla. Havaintoja automaattisista mittareista Saaristomerellä 2019–2020

39.00 € 

Ahvenanmaan kalankasvatuslaitosten vaikutukset päällysleviin ja pohjaeläimistöön

50.00 € 

Susikanta Suomessa maaliskuussa 2021

50.00 € 

Hirvieläinten vaikutuksia yhteiskuntaan, elinkeinoihin ja ekosysteemiin

50.00 € 

Metsäsektorin suhdannetiedote 2021

39.00 € 

METSO-tilannekatsaus 2020 : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025

39.00 € 

Pohjois-Suomen järvien verkkokoekalastukset vuosina 2017–2018

50.00 € 

Maatilojen biokaasuntuotannon mahdollisuudet Lapissa

50.00 € 

Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2021

50.00 € 

Kalatien tai luonnonmukaisen ohitusuoman tilaajana toimiminen : Kokemuksia ja vinkkejä käytännöistä

39.00 € 

Turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien kasvittaminen poron ravintokasveilla

39.00 € 

Poroihin liittyvät aluetalousvaikutukset : Laskentamenetelmän kehittäminen

50.00 € 

Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia

50.00 € 

Modernisation of agricultural statistics

39.00 € 

Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä : Loppuraportti

39.00 € 

Innovatiivinen ruokajärjestelmä : Loppuraportti 2016–2020

50.00 € 

Metsäbiotalous Suomessa – tutkimusta ja kehityspolkuja 2016–2020 : Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelman loppuraportti

50.00 € 

Metsätuholain arvioinnin jatkoselvitys : Kuorellisen puutavaran poiskuljetus ja männiköiden kantokäsittely turvemailla.

50.00 € 

Sininen biotalous : Tutkimusohjelman loppuraportti

39.00 € 

Suomen villisikakanta tammikuussa 2021

39.00 € 

Elintarviketuotannon sivujakeiden hyödyntäminen : Liha-, kala- ja kasvistuotannon sivujakeet

50.00 € 

Suomen susikannan suotuisen suojelutason viitearvojen määrittäminen : väliraportti 2021

50.00 € 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet : Arvio päästövähennysmahdollisuuksista

50.00 € 

Teollinen ekosysteemi energian- ja ruoantuotantoon

50.00 € 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys luonnonvarojen hallinnassa : Socially and Culturally Sustainable Natural Resource Governance (SOCCA)

50.00 € 

Kalakantojen tila vuonna 2020 sekä ennuste vuosille 2021 ja 2022

50.00 € 

Vapaa-ajankalastuksen virkistysarvo ja vetovoimatekijät

39.00 € 

Merenkurkun merikutuisen siian istutustuotto ja syönnösalueet

39.00 € 

Kaiken takana on laadukas raaka-aine – silakan laadun mittausmenetelmät

50.00 € 

Fosforikiertolaskurin käyttöohje

39.00 € 

Traffic microplastic – solutions to mitigate the problem : FanpLESStic-sea project report

39.00 € 

Karhukanta Suomessa 2020

39.00 € 

Ponttoonirysästä vapautettujen lohien eloonjäänti

39.00 € 

Massiivipuun päästöt sisäilmaan : Kirjallisuuskatsaus

39.00 € 

Rannikkolajien säätelyn tehostamismahdollisuudet ja -tarpeet Suomen rannikolla

39.00 € 

Kivisimppu Tenojoen vesistössä : Esiintyminen ja levittäytyminen v. 1979–2020

39.00 € 

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2019

39.00 € 

Kontukimalaisen kasvattaminen : Käytännönläheinen opas kontukimalaisen kasvattamiseen

39.00 € 

Tornionjoen nousulohien kaikuluotausseurannat vuosina 2009–2020

39.00 € 

Luomun lisäarvon hyödyntämismahdollisuudet matkailussa Etelä-Savossa

39.00 € 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista

39.00 € 

Metsälain arvioinnin jatkoselvitys 10 §:n muutosten vaikutuksista monimuotoisuuden turvaamiseen

39.00 € 

Suurpetoriski ja vahinkojen ennaltaehkäisy tuotantoeläintiloilla : Selvitys

39.00 € 

Toimintamalliehdotus vieraslajijätteiden hallintaan : Selvitys, kuinka vähentää, vastaanottaa ja käsitellä vieraskasvijätettä

39.00 € 

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi EU-luettelon toisen täydennysluettelon lajeille

39.00 € 

Suomen metsätilastot 2020

50.00 € 

Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2019

39.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2019

39.00 € 

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2020 : tilastoja maataloudesta, metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta

39.00 € 

Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa IV, Paikkakuntalaisten lohenkalastus Teno-Inarijoessa

39.00 € 

Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa III, Kalastusmatkailijoiden lohenkalastus Teno-Inarijoessa

39.00 € 

Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa II, Sivujokien lohenkalastus

39.00 € 

Tenojoen vesistöalueen lohisaaliit Suomessa 1973–2016 : Osa I, Kalastusoikeutta perineiden ulkopaikkakuntalaisten kalastus Teno-Inarijoessa 1983–2016

39.00 € 

Karjatiloilla muodostuvat säilörehun puristenesteet, pesu-vedet sekä jaloittelualueiden ja turkistarhojen valumavedet

39.00 € 

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa

39.00 € 

Ilmastonmuutos ja metsänhoito : Yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon

39.00 € 

Hiivojen ja homeiden viljely : Menetelmäsovellus kenttäkokeita varten

39.00 € 

Laatua ja laadunhallintaa luonnontuotealalle

39.00 € 

Vaellussiian pituus- ja ikäjakauma Pohjanlahden saaliissa 1981–2017 sekä 2013 alkaneen verkkokalastussäätelyn vaikutus siikakantoihin

39.00 € 

Merenkurkun ahvenkantojen rakenne ja kalastuksen vaikutukset

39.00 € 

Peltovahinkoarvioinnin opas poronhoitoalueelle: ohjeet vahinkoarvioprosessin toteutuksen ja havaintojen tekemiseen

39.00 € 

Finnish agri-food sector outlook 2020

39.00 € 

Poron paikka Kuusamossa: poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin

39.00 € 

Increasing access to wood resources: Tech4effect Project Report

39.00 € 

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen ja Suomen maatalous

39.00 € 

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

39.00 € 

Green deal ja Pellolta pöytään -strategia Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa

39.00 € 

Hirvenmetsästys: tavat ja arvot 2019–2020

39.00 € 

Finnish Forest Sector Economic Outlook 2020–2021

39.00 € 

Kasvinravinteet avomaanvihannesten tuotannossa : Tuloksia Resurssitehokas vihannestuotanto -hankkeesta v. 2016‒2018

39.00 € 

Spawning migration behavior of salmon and sea trout in the Tornionjoki river system : Interim report 2018-2019

39.00 € 

Läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen vähentäminen

39.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus 2020

39.00 € 

E-yearbook of Food and Natural Resource Statistics for 2019 : Statistical facts on agriculture, forestry, fisheries and hunting in Finland

39.00 € 

Hyönteiset elinkeinona – Mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla Suomessa

39.00 € 

The impact of groundwater upwelling on the Tornionjoki trout: Project report

39.00 € 

Talousmetsien luonnonhoidon kehitys vuosina 1995‒2018 luonnonhoidon laadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella

39.00 € 

Ahmakannan kehitys ja ahmakanta Suomessa 2020

39.00 € 

Typpitaselaskurin käyttöohje

39.00 € 

Luonnontuottometsä: Yhdysvaltalaisen Forest Bank -toimintamallin soveltaminen Suomessa

39.00 € 

Metsänomistajat palveluiden käyttäjinä : Metsänomistaja 2020-tutkimuksen tuloksia

39.00 € 

Manure processing as a pathway to enhanced nutrient recycling : Report of SuMaNu platform

39.00 € 

Harvennustavan vaikutus koneellisen hakkuun tehokkuuteen, harvennuskertymään ja kasvatettavaan puustoon nuorissa metsissä: kirjallisuuskatsaus

39.00 € 

Kansalaisten susisuhde

39.00 € 

Jätevesilietteen pitkäkestoinen fosforilannoitusvaikutus ja yhteys ympäristö- ja ruokaturvallisuuteen : Jätevesilietteen potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön – ja elintarviketurvallisuuteen (PProduct) –hankkeen loppuraportti.

39.00 € 

Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

39.00 € 

Pohjanlahden siikakantojen vaelluserot ja ikäkohtaiset kokoerot

39.00 € 

RantaRAS – Selvitys rantaan sijoitettavan kiertovesilaitoksen ja kalojen talvivarastoinnin mahdollisuuksista Suomen rannikolla

39.00 € 

Ilveskanta Suomessa 2020

39.00 € 

Maatalousinvestointien tukimuotojen arviointi ja maatilatalouden kehittämisrahaston rooli niiden toteutuksessa

39.00 € 

Kalakantojen tila vuonna 2019 sekä ennuste vuosille 2020 ja 2021

39.00 € 

Pyrolyysi turkiseläinten lannan käsittelymenetelmänä

39.00 € 

Hyvinvointipalveluja vesiluonnosta: Toimintaympäristön mahdollisuuksia Puumalassa ja Oulun Hupisaarten alueella

39.00 € 

Värimorsingon ympärivuotinen viljely kasvihuoneessa

39.00 € 

Kasvigeenivarakokoelmien hoito-ohjeet: Ohjeita varmuuskokoelmien perustamiseen ja hoitoon

39.00 € 

Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelu Suomessa: Tärkeimmät lajit ja keinoja suojelun toteuttamiseksi

39.00 € 

Susikanta Suomessa maaliskuussa 2020

39.00 € 

METSO-tilannekatsaus 2019: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025

39.00 € 

Kotitalouksien elintarvikejäte: Seka- ja biojätteen lajittelututkimus 2018 ja 2019

39.00 € 

Kierrätyslannoitevalmisteiden ilmastopäästöt: tapaus Demotehdas

39.00 € 

Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2020

39.00 € 

Eläintilan tautisuojaus ja tarttuvien eläintautien torjunta

39.00 € 

Hyönteisten kasvatus ja käyttö ruokana tai rehuna

39.00 € 

E-yearbook of Food and Natural Resource Statistics for 2019 : Statistical facts on agriculture, forestry, fisheries and hunting in Finland

39.00 € 

Metsäsektorin suhdannekasaus 2020-2021

48.00 € 

Ohjeita vesiensuojelurakenteiden toteutukseen suometsissä ja veden pidättämiseen metsäalueilla

39.00 € 

Metsäsektorin suhdannetiedote 2020

39.00 € 

Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen

39.00 € 

Suomalainen metsänomistaja 2020

39.00 € 

Kestävä biotalous porolaitumilla -hankkeen osaraportit, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

39.00 € 

Olosuhteiden vaikutus kirjolohen kasvatuksen tehokkuuteen Suomen merialueilla

39.00 € 

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu

39.00 € 

Karhukanta Suomessa 2019

39.00 € 

Mänty- ja kuusikuitupuun ominaisuudet Etelä-Suomessa – laadun vaihtelu ja hallinta

39.00 € 

Rehuviljaa entistä edullisemmin

39.00 € 

Teno- ja Inarijokeen nousevien lohien kaikuluotausseurannat v. 2018-2019

39.00 € 

Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen hyödyntäminen metsätaloudessa

39.00 € 

Muuttuva kylä asukkaiden silmin: Asukkaiden suhtautuminen kyläympäristön muutosvoimiin – Esimerkkinä Ranuan Järvikylät

39.00 € 

Tuplasti luomua : Millä keinoilla luomutuotteiden määrä saadaan kaksinkertaistettua nykyisellä luomupinta-alalla?

39.00 € 

Uusia tuloksia kerääjäkasveista : UusiRaHa-hanke

39.00 € 

Simojoen nousulohien kaikuluotausseurannat 2013–2019

39.00 € 

Porkkanan varastotautien aiheuttajat Suomessa

39.00 € 

Local knowledge in nature conservation management : Situation in Finland, Sweden, Norway, Iceland, Greenland and the Faroe Islands

39.00 € 

Amerikan marjamailla : LUSTI – Luonnonmarjojen saatavuuden turvaaminen viljelyllä -hankkeen osaraportti

39.00 € 

Pohjois-Karjalan ja Kiinan välisen metsäbiotalouden nykytilanne ja kehitysmahdollisuudet

39.00 € 

Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa : Glyfosaatin ja muiden rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö tankkiseoksena ammoniumsulfaatin kanssa – Nesteravinne -hankkeen loppuraportti

39.00 € 

Kuusen ja männyn kukinnan ennustaminen silmuja tutkimalla

39.00 € 

Ajettavien työkoneiden istuinergonomian kehittäminen fysioakustisen menetelmän avulla

39.00 € 

eMerkkien lukijalaitevertailu 2019

39.00 € 

Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella

39.00 € 

Toimintamalli ruokahävikin vähentämiseksi päiväkodeissa

39.00 € 

Hyönteistuotteita erikoismarkkinoille: Lemmikkieläinten ruuat hyönteisalan kasvun mahdollistajana

39.00 € 

Ravitsemispalveluiden elintarvikejäte: Jätteen määrä 2018–2019 ja seurannan kehittäminen

39.00 € 

Maaseudun kehittäminen kaupungissa : Esimerkkinä Rovaniemen kylien ja alueiden kehittämistoiveet ja -tavoitteet

35.00 € 

Kemikaalittomia vaihtoehtoja kevätrypsin ja -rapsin taimivaiheen tuhohyönteisten hallintaan

35.00 € 

Metsäluonnon turvaaminen kuntien metsissä : METSO-ohjelmaa toteuttamassa

48.00 € 

Kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksien arviointi

35.00 € 

Understanding the regional bioeconomy settings and competencies in 29 EU regions in 11 EU countries

35.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2018

48.00 € 

Metsätuhot vuonna 2018

48.00 € 

Legislation and voluntary actions regulating manure fertilization in the Baltic Sea Region

48.00 € 

Riistatalouden terveyshyödyt

35.00 € 

Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta ja vesijalanjälki

35.00 € 

Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun edistäminen

48.00 € 

Lähiruokaa Lapin matkailijoille : Matkailijoiden ruokahuollossa työskentelevien näkemyksiä lähiruoan käytöstä Rovaniemen seudulla ja Itä-Lapissa

35.00 € 

The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers

35.00 € 

Finnish Forest Sector Economic Outlook 2019-2020

35.00 € 

Viehekalastus kalatalousalueilla

35.00 € 

Tehostetun pyynnin vaikutuksista Saaristomeren lahna- ja särkikantoihin : Tuloksia vuosien 2011–2018 seurannoista

35.00 € 

Aluesuunnittelua kalatalousalueilla : Päijänteen kalatalousalueet

35.00 € 

Terve satokasvi – parempi ravinteiden hyödyntäminen

35.00 € 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2019–2020

48.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus 2019

35.00 € 

Paikkatiedon käyttö KHS-työssä – esimerkkinä Porvoon-Sipoon merialue

35.00 € 

Sipulin viljelykokeiden tuloksia vuosilta 2016–2018 : Sipulin taimien ja istukkaiden vertailu, biologiset torjuntavalmisteet ja talouslaskelmat

48.00 € 

Rankahakkeen keinokuivaus : Metsähakkeen keinokuivauksen vaikutus hankintaketjun kannattavuuteen – hankkeen loppuraportti

35.00 € 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko

35.00 € 

Taimenmerkinnät apuna kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa : Malliratkaisuja Suomenlahdelta ja Päijänteeltä

35.00 € 

Maaseutuohjelman (2014–2020) ympäristöarviointi

48.00 € 

Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024

35.00 € 

Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi

35.00 € 

Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen

48.00 € 

Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla : Mallilajeina ahven ja hauki

35.00 € 

Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä

48.00 € 

Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin jokiin: Rakennettujen jokien tutkimustuloksia vuosilta 2011–2018

48.00 € 

Eläinlääkäripalveluiden kustannukset nyt ja neljässä päivystyksen muutosskenaariossa

48.00 € 

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2019

48.00 € 

Suomen metsätilastot 2019

50.00 € 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

48.00 € 

Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa : Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt

48.00 € 

WASTESTIMATOR : Ruokahävikin päivitetyt mittaustulokset ja ruokahävikin seurantatyökalun kehittäminen: kotitaloudet ja ravitsemispalvelut

35.00 € 

Monitoring system LesEGAIS for timber trade in Russia : Yedinaya gosudarstvennaya avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema uchyota drevesiny i sdelok s ney – LesEGAIS

35.00 € 

E-yearbook of Food and Natural Resource Statistics for 2018 : Statistical facts on agriculture, forestry, fisheries and hunting in Finland

35.00 € 

Kirjolohen yhdistetty kiertovesi- ja merikasvatus

35.00 € 

Ihmistoiminnan vaikutukset rannikon kalojen lisääntymisalueisiin ja mahdollisuudet kunnostuksiin

48.00 € 

EuroMaito-verkosto – tukea maidontuotannon resurssitehokkuuden ja kestävyyden kehittämiseen.

48.00 € 

Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät : VIHERTEHO-hanke

35.00 € 

Suomen ravialan nykytila

35.00 € 

Lämpökuvantaminen nautojen terveyden ja hyvinvoinnin seurannan apuvälineenä

48.00 € 

Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arviointi : Komission päätöksen K(2014) 510 mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja vaikutukset Suomessa

35.00 € 

Katsaus Japanin erikoissienimarkkinoihin

35.00 € 

Esiselvitys 3D-kameratekniikan ja koneoppimisen hyödyntämisestä suomalaisessa kalankasvatuksessa

35.00 € 

Viljalajien ja -lajikkeiden menestyminen eloperäisellä maalla : Tulosraportti 2017–18

35.00 € 

Nurmet rahaksi! NuRa-hankkeen (2015-2019) tulosraportti

35.00 € 

Karhukanta Suomessa 2018

35.00 € 

Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys

35.00 € 

Venäjän puukaupan seuranta-järjestelmä LesEGAIS

35.00 € 

Pohjois-Suomen järvien verkkokoekalastukset vuosina 2015–2016

48.00 € 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan järvien verkkokoekalastukset vuosina 2013–2017

35.00 € 

Koneellinen hakkuu : Seurantatutkimus

48.00 € 

Kalastus ja kalankasvatus muoviroskan lähteenä Itämerellä : RoskatPois! -hankkeen selvitys

35.00 € 

Multi-source national forest inventory of Finland - methods and results 2015

48.00 € 

Kansainvälisten kalastuksen kestävyysmallien soveltuvuus Suomen sisävesikalastukseen : Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä -hanke.

35.00 € 

Kaukokartoitukseen perustuvan metsävaratiedon hyötyanalyysi : MetKu-hankkeen loppuraportti.

35.00 € 

Näätämöjoen kestävän lohen-kalastuksen säätelymalli : Osallistava mielipidetutkimus kalastajille Suomen puolella.

48.00 € 

WAMBAF – Hyvät käytännöt kunnostusojituksen vesiensuojeluun Itämeren alueelle : Lyhennetty versio

35.00 € 

Lämpökemiallisen käsittelyn vaikutus jätevesilietefosforin lannoitusarvoon : Jätevesien fosfori kiertoon lannoitteeksi (PRecover) -hankkeen loppuraportti

48.00 € 

Evaluation of the Gulf sampling method : Report conducted in the VELMU Inventory Programme for the Underwater Marine Environment.

35.00 € 

Luonnon virkistyskäyttö Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla : Virkistyskäyttö- ja ulkoilutilastoja maankäytön suunnittelun tueksi.

35.00 € 

Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

35.00 € 

Kalavarojen käyttö ja hoito : B (2. korjattu painos)

48.00 € 

Kalavarojen käyttö ja hoito : A (2. korjattu painos)

48.00 € 

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2017

35.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2017

35.00 € 

Nurmi tehokkaasti naudanlihaksi - Tuloksia NautaNurmi-hankkeen tutkimuksista

35.00 € 

Valkuaiskasveista Voimaa. Tuota Valkuaista -hankkeen loppujulkaisu

48.00 € 

Kalateiden toimivuuden seuranta

35.00 € 

Lisää kasvipeitteisyyttä heinästä, siemennurmista ja kuminasta

48.00 € 

Vieraslajit Suomen arktisella alueella

48.00 € 

Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot 2017

35.00 € 

Neonikotinoideja korvaavan uuden Buteo Start FS 480 -peittausaineen testaus kasvukausina 2017–2018

35.00 € 

Biokaasulaitoksen hankinta ja tarjouspyyntö

35.00 € 

Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä

48.00 € 

Suurpetojen vaikutus poronhoitoon : Makera-hankkeen loppuraportti

35.00 € 

Biohiili turkislannan katteena, kompostin seosaineena ja kasvualustoissa : Loppuraportti

48.00 € 

Suomalaisten puutarhojen vanhat sipulikukka-aarteet : Loppuraportti hankkeesta Elävä kasviperintö – sipulikukka-aarteet talteen ja käyttöön

35.00 € 

Ruoka- ja luonnovaratilastojen e-vuosikirja 2018

48.00 € 

Ruoka- ja luonnonvara- tilastojen e-vuosikirja 2017

48.00 € 

Suomen biokaasualan haasteet ja mahdollisuudet

35.00 € 

Kotitarveviljely ja hyötyeläimet Suomessa ja kotitarvetuotantoon motivoivat tekijät

35.00 € 

Finnish Forest Sector Economic Outlook 2018–2019. Executive Summary

35.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus 2018

35.00 € 

Voimametsät kesä- ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä

48.00 € 

De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen

48.00 € 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018–2019

48.00 € 

Lohikalojen alasvaellus Iijoessa: Tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma

35.00 € 

SUOMEN METSÄTILASTOT Finnish forest statistics

48.00 € 

Metsätuhot vuonna 2017

35.00 € 

Saimaan vedenomistajat ja norpansuojelu

35.00 € 

Elinvoimaiset pihvivasikat kylmissä tuotanto-olosuhteissa : Vaali viisaasti vasikkaa -hankkeen kirjallisuusselvitys

48.00 € 

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus

48.00 € 

Maailman halutuinta maitoa Suomesta : Suomen lypsykarjatalouden tutkimuksen strategia 2018–2025

35.00 € 

Environmental cost accounting methodologies

48.00 € 

The history of cultivation of exotic trees in Finland

35.00 € 

Metsät muuttuvassa maailmassa: kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet

48.00 € 

Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi : Kokeilualustana Agrokeskus-toimintamalli

48.00 € 

Kalankasvatuksen ympärille rakennettava yritysekosysteemi : SIBE-projektin tapaustutkimus

48.00 € 

Typen talteenotto lantaperäisestä nesteestä : tekninen toteutettavuus ja prosessin kannattavuusarvio

35.00 € 

Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun : Voimakas-hankkeen (2015–2017) tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

35.00 € 

Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit

48.00 € 

Viljalajien ja -lajikkeiden menestyminen eloperäisellä maalla : Tulosraportti 2017

35.00 € 

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu 2014–2016

35.00 € 

Oulujoen lohi-istutusten merkintätulokset v. 1979–2015 : PIT-mikrosirumerkinnöillä uutta tietoa istutusten toteuttamiseen ja tuloksellisuuden seurantaan

35.00 € 

Palkokasvit elintarvikkeena : Opas palkokasvien elintarvikekäytöstä

35.00 € 

Puun ominaisuuksien modifiointi : Menetelmät ja tutkimuksen tila

48.00 € 

Aito arktinen maatalous : Lapin maatalouden nykytilanteen ja tulevaisuuden analysointia

48.00 € 

METSO-tilannekatsaus 2017 : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025

35.00 € 

Kasvissivutuotteiden hyödyntäminen rehuna ja maanparannusaineena : Hyvä tapa toimia -ohje

35.00 € 

Riistakannat 2017

0.00 € 

Puutarhan iloa ja voimaa - Green Care puutarhassa

48.00 € 

Suomen peltojen maalajit, multavuus ja fosforipitoisuus

48.00 € 

Kosteikkokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia

48.00 € 

Säilörehun hometoksiinit ja niiden vaikutukset naudoilla

35.00 € 

E-yearbook of food and natural resource statistics for 2017 : Statistical facts on agriculture, forestry, fisheries and hunting in Finland

48.00 € 

Hyönteiset ruokaketjussa : Hygieniariskien hallinta rehuntuotannon kannalta

35.00 € 

Katsaus puuvesimarkkinoihin : LUMO-INKA – Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa -hankkeen raportti

48.00 € 

Kehittämiskertomuksia Green Care -koordinaation liepeiltä

35.00 € 

Suomen maa- ja elintarviketalous 2018

48.00 € 

Kalakantojen tila vuonna 2017 sekä ennuste vuosille 2018 ja 2019

48.00 € 

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille

48.00 € 

Synthesis on bioeconomy monitoring systems in the EU Member States - indicators for monitoring the progress of bioeconomy

35.00 € 

Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen : Esiselvitys

35.00 € 

Maatalouden ja elintarvikealan tulevaisuus Etelä-Savossa vuoteen 2030

48.00 € 

WAMBAF – Good Practices for Ditch Network Maintenance to Protect Water Quality in the Baltic Sea Region

35.00 € 

Towards a breakthrough in nutrient recycling : State-of-the-art and recommendations for developing policy instruments in Finland

48.00 € 

Susikanta Suomessa maaliskuussa 2018

48.00 € 

Metsäsektorin suhdannetiedote 2018

35.00 € 

3rd Conference on Ecology of Soil Microorganisms

48.00 € 

Ilveskanta Suomessa 2018

35.00 € 

Sivuvirrasta väkilannoitteen korvaajaksi : Mädätysjäännöksen jalostusteknologioiden nykytila, tarpeet ja tulevaisuuden mahdollisuudet Suomessa

35.00 € 

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

35.00 € 

Katsaus puuvesimarkkinoihin : LUMO-INKA – Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa -hankkeen raportti

48.00 € 

Hyönteiset ruokaketjussa : Hygieniariskien hallinta rehuntuotannon kannalta

35.00 € 

E-yearbook of food and natural resource statistics for 2017 : Statistical facts on agriculture, forestry, fisheries and hunting in Finland

48.00 € 

Puutarhan iloa ja voimaa – Green Care puutarhassa

48.00 € 

Säilörehun hometoksiinit ja niiden vaikutukset naudoilla

35.00 € 

Kosteikkokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia

48.00 € 

Riistakannat 2017

48.00 € 

Kasvissivutuotteiden hyödyntäminen rehuna ja maanparannusaineena : Hyvä tapa toimia -ohje

35.00 € 

Aito arktinen maatalous : Lapin maatalouden nykytilanteen ja tulevaisuuden analysointia

48.00 € 

Puun ominaisuuksien modifiointi : Menetelmät ja tutkimuksen tila

48.00 € 

Palkokasvit elintarvikkeena : Opas palkokasvien elintarvikekäytöstä

35.00 € 

Oulujoen lohi-istutusten merkintätulokset v. 1979–2015 : PIT-mikrosirumerkinnöillä uutta tietoa istutusten toteuttamiseen ja tuloksellisuuden seurantaan

35.00 € 

Viljalajien ja -lajikkeiden menestyminen eloperäisellä maalla : Tulosraportti 2017

35.00 € 

Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit

48.00 € 

Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun : Voimakas-hankkeen (2015–2017) tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

35.00 € 

Typen talteenotto lantaperäisestä nesteestä – tekninen toteutettavuus ja prosessin kannattavuusarvio

35.00 € 

Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi : Kokeilualustana Agrokeskus-toimintamalli

48.00 € 

Metsät muuttuvassa maailmassa: kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet : Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) taustaselvitys Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkostolle

0.00 € 

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030

35.00 € 

Maaseutuohjelman ympäristöarviointi

48.00 € 

Lypsykarjanavetoiden ammoniakkipäästöjen nykytaso ja vähentämismenetelmät

48.00 € 

Sika- ja siipikarjatalouden taloudellisten riskien hallinta

48.00 € 

Kalan elintarvikejalostuksen sivutuotevirtojen jalostaminen kalaöljyksi

35.00 € 

Agriculture and food sector in Finland 2016/2017

48.00 € 

SUOMEN NORMILANTA – laskentajärjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset

48.00 € 

Turkiseläinten lannan määrä ja laatu: Tilaseurannan ja lantalaskennan tulokset

35.00 € 

Suomen maa- ja elintarviketalous 2016-2017

0.00 € 

LEVI GOES GREEN, Seminaari 30.8.–1.9.2017 : Tiivistelmät

35.00 € 

Latvusmassan kosteus palstalla : Kosteusennustemallit ja energiapuun mittauslaskuri

35.00 € 

Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013

48.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus 2017

35.00 € 

Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen

35.00 € 

Tenojoen vesistöalueen kalastus- ja saalistilastot 2014–2016 : Katsaus tilastolliseen vuosiseurantaan

35.00 € 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2017–2018

48.00 € 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen – Luken METSO-tutkimuksen 2013–2016 raportti

48.00 € 

Metsästyksen ja riistanhoidon arvo : Tutkimus

35.00 € 

Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen

48.00 € 

Tieto kalavarojen käytön ja hoidon suunnittelussa

35.00 € 

Ultraäänitekniikan hyödyntäminen lihanautojen jalostuksessa ja teurasoptimoinnissa

48.00 € 

Hintatilastot 2017 : Tietoja luonnonvarataloudesta

35.00 € 

Hyönteistuotannon esiselvitys : Hankkeen loppuraportti

48.00 € 

Rukiin käyttömahdollisuudet kasvavien nautojen ruokinnassa : Rukiin viljelyn riskien vähentäminen -hankkeen tutkimustulokset

35.00 € 

Kutukantatavoitteellinen lohenkalastus Utsjoen sivuvesialueilla : Arviolaskelma kalastustehosta Kevojoen valtion vesien erityisillä alueilla

35.00 € 

Latvusmassan kosteus palstalla – Kosteusennustemallit ja energiapuun mittauslaskuri

35.00 € 

Land use sector in the EU 2030 climate and energy framework : Impacts of the proposal for a regulation COM(2016) 479 final on Finland

35.00 € 

Vaihtoehtoisia skenaarioita maataloudesta vuoteen 2030

35.00 € 

Maaseutuohjelman ympäristöarviointi

48.00 € 

Lypsykarjanavetoiden ammoniakkipäästöjen nykytaso ja vähentämismenetelmät

48.00 € 

Sika- ja siipikarjatalouden taloudellisten riskien hallinta

48.00 € 

Kalan elintarvikejalostuksen sivutuotevirtojen jalostaminen kalaöljyksi

35.00 € 

Metsätuhot vuonna 2016

35.00 € 

Finnish Normative Manure System : System documentation and first results

35.00 € 

SUOMEN NORMILANTA – laskentajärjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset

48.00 € 

Turkiseläinten lannan määrä ja ominaisuudet: Tilaseurannan ja lantalaskennan tulokset

35.00 € 

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

48.00 € 

Vihannesten ja mansikan tasapainoinen fosfori- ja typpilannoitus

48.00 € 

Metsätalousvaikutusten arvioinnin kehittäminen kaavoituksessa

35.00 € 

Suomen peltojen karttapohjainen eroosio-luokitus: Valtakunnallisen kattavuuden saavuttaminen ja WMS-palvelu

35.00 € 

Riistakannat 2016

48.00 € 

Sähkön siirron maanomistajakorvaukset

35.00 € 

Uutta liiketoimintaa vesistöjen ravinteista

35.00 € 

Metsäsektorin suhdannetiedote 2017

35.00 € 

Tenojoen kalastusmatkailu Suomessa - Kalastussäädösten vaikutuksia kalastusmatkailuun

35.00 € 

Biohajoavia katteita vihannesten rikkakasvintorjuntaan

35.00 € 

METSO-tilannekatsaus 2016

35.00 € 

Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten arviointi Seitsemisen kansallispuistossa ja lähiympäristössä

35.00 € 

Utilization of microalgae in industrial symbiosis, focus on Finland

35.00 € 

Alkutuotannon kyberuhat

35.00 € 

Maankäyttösektori EU:n ilmasto-politiikassa vuoden 2020 jälkeen

35.00 € 

Rehua perunan käsittelyssä ja juustonvalmistuksessa syntyvistä sivujakeista

35.00 € 

Demand for food and nutrients and its climate impact: A micro-econometric analysis of economic and socio-demographic drivers

35.00 € 

Kokemäenjoen vaellussiika – kutualueet ja poikasten esiintyminen

48.00 € 

Jämsän metsätiekokeissa käytettävän seostuhkan sisältämien aineiden huuhtoutuminen

35.00 € 

Elintarvike- ja metsäsektorit Itämeren alueen biotaloudessa

35.00 € 

Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/2017

48.00 € 

Maatalouden rakennekehitys ja investointitarve vuoteen 2030

48.00 € 

METSÄ 150 : Metsänkasvatuksen keinot lisätä puun-tuotantoa kestävästi ja kannattavasti

48.00 € 

Hyötyä taseista : Ravinnetaseiden tulkinta ympäristön ja viljelyn hyödyksi

48.00 € 

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

35.00 € 

Pellolta pöytään 2016 - Tilastoja elintarvikeketjusta

48.00 € 

LED-belysning i växthus. Forskningsresultat och erfarenheter 2016

48.00 € 

LED-valotusta kasvihuoneeseen. Tutkimustuloksia ja kokemuksia 2016

48.00 € 

Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena. Kirjallisuuskatsaus.

35.00 € 

Käytettyjen puutavara-autojen ja -nostureiden jälleenmyyntiarvo sekä ominaisuudet Euroopan eri osissa

35.00 € 

Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita

48.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2017

48.00 € 

Lentolaserkeilaukseen ja Trestima-menetelmään perustuvien puustotunnusten hyödyntäminen puutavaralaji- ja rungonosahinnoittelumenetelmien vertailussa

35.00 € 

Model for international trade of sawnwood using machine learning models

35.00 € 

Puusta valmistettujen tuotteiden hiilivaraston muutoksen laskenta kasvihuonekaasuinventaariossa : Menetelmäkehitys Suomen kasvihuonekaasuinventaarioon

35.00 € 

Biorefineries in decentralized environment : Review

35.00 € 

Metsien monimuotoisuuden suojelu ja metsien käsittelyjä monipuolistavien neuvontapalvelujen kehittäminen : Maanomistajien ja metsäammattilaisten näkemyksiä

35.00 € 

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2015

35.00 € 

Forest Research Capacity Strengthening in Mozambique 2012-2015 (FORECAS)

48.00 € 

Pihvivasikoiden vieroitusstrategiat ja ruokinta vieroituksen aikana : Vaali viisaasti vasikkaa -hankkeen kirjallisuusselvitys

48.00 € 

Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti

35.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu

35.00 € 

Summary of the chosen methodologies and practices to produce GHGE-estimates for an average European diet

35.00 € 

Horsma, ruusujuuri, vuorenkilpi ja marjapihlonia – yhteistutkimusta yrttituotannon tueksi.

48.00 € 

Skenaariolaskelmiin perustuva puuston ja metsien kasvihuone-kaasutaseen kehitys vuoteen 2045

35.00 € 

Elintarviketeollisuus alueellisena ilmiönä

48.00 € 

Fireweed, roseroot, Bergenia and chokeberry – joint research for supporting the herb production

48.00 € 

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2016

48.00 € 

Maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallinta

48.00 € 

Kalakantojen tila vuonna 2015 sekä ennuste vuosille 2016 ja 2017

0.00 € 

Tietoliikenneyhteyksien merkitys maatilojen ja kuntien kehityksessä

48.00 € 

Ruokohelpi- ja järviruokopohjaisten materiaalien soveltuvuus tomaatin kasvualustaksi

35.00 € 

Lähiruoasta matkailuravintoloiden valttikortti?

35.00 € 

Kestävä karjatalous

48.00 € 

Ainutlaatuinen arktinen Lappi

35.00 € 

Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin

35.00 € 

Vihreä biotalous 100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta

35.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus 2016

35.00 € 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2016–2017

48.00 € 

Lohenvaelluspoikasten alasvaellus rakennetussa ja luonnontilaisessa joessa

35.00 € 

Lohenkalastuksen kantakohtaiset säätelyjärjestelmät. Kirjallisuuskatsaus

35.00 € 

Mat- och naturresurs-statistikens e-årsbok 2015.

48.00 € 

Biokaasuteknologiaa maatiloilla II - Biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen hyödyntäminen lannoitteena

48.00 € 

Seleenityöryhmän raportti 2016

35.00 € 

Hevosenlannan energiakäytön ympäristövaikutukset

35.00 € 

Vesiviljelyn sijainninohjaus-suunnitelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen sisävesille

48.00 € 

Itämerirehua kotimaisista kalavirroista

35.00 € 

Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta

48.00 € 

Metsäsektorin suhdannetiedote 2016

35.00 € 

Kollaja-hankkeen vaikutukset Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen

48.00 € 

Sininen biotalous verkkojulkaisu

35.00 € 

Metsätilamarkkinoiden aktivointi

35.00 € 

Riistatalouden hyvinvointivaikutukset : esiselvitys

35.00 € 

Transdisciplinary Wildlife Management : The XVI Nordic Congress of Wildlife Research, Arctic Centre, Rovaniemi, Finland, May 31-June3, 2016 : Abstracts

48.00 € 

E-yearbook of food and natural resource statistics for 2015

48.00 € 

Metsien kasvava kestävä käyttö ja Pariisin ilmastosopimuksen hiilineutraalisuustavoitteet voidaan sovittaa yhteen

35.00 € 

Porkkana IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Peruna IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Mukulaselleri IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Lanttu IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Purjo IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Palsternakka IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Punajuuri IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Herne : IPM-ohjeet 2016

35.00 € 

Monilähdetietoa hyödyntävien karttaopasteiden tarve puunkorjuussa : Haastattelututkimus hakkuukoneenkuljettajille

35.00 € 

Nykyaikaisen ympäristötekniikan vaikutus hajun muodostukseen Kotieläintila kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykkeellä –hankkeen loppuraportti

35.00 € 

Resistenssi Kasvintuhoojien torjunta-ainekestävyys

35.00 € 

Valitseeko matkailija lähiruokaa lautaselleen? Matkailijoiden asennoituminen paikallisten elintarvikkeiden ja villiruoan käyttöön Levillä

35.00 € 

Development of Microbial Analysis – Faster Detection and Business Opportunities

35.00 € 

Skogsvård på sura sulfatjordar

35.00 € 

METSO-tilannekatsaus 2015 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025

35.00 € 

Talvivaaran nikkelikaivoksen jätevesipäästöjen vaikutukset kaloihin

35.00 € 

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla

35.00 € 

Maatilojen biokaasulaitokset Mahdollisuudet, kannattavuus ja ympäristövaikutukset

48.00 € 

The Multi-Source National Forest Inventory of Finland – methods and results 2013

48.00 € 

Proceedings of the OSCAR Workshop: Mechanized and efficient silviculture : November 25–26, 2015 Natural Resources Institute Finland, Suonenjoki Research Unit, Finland

35.00 € 

Luonnon virkistyskäytön tulevaisuus : asiantuntijatyöpajojen näkemyksiä

35.00 € 

Kasvisten lajike- ja laannoituskokeet

35.00 € 

Benefits of reduced eutrophication: evidence from Finland, the Baltic Sea area and Europe for policy making

48.00 € 

Vuoksen vesistön ja Mäntyharjun reitin taimenkantojen geneettinen kartoitus

35.00 € 

Ruokaketjun alueellisen verkostomallin kehittäminen Oulun Eteläisen alueella

35.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2008–2015

48.00 € 

Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen ammattimaisuutta edistämällä : Koulutus- ja tiedotushankkeen loppuraportti

35.00 € 

Mätäjoen sähkökoekalastus syyskuussa 2015

35.00 € 

Emakoiden tilaruokintakokeiden tuloksia

35.00 € 

Maanvaraisten tiivistettyjen varastoaltaiden rakentamisen täydentävät ohjeet

35.00 € 

Ulkomaisia hedelmälajikkeita Suomen oloihin : Alustavia viljelykokemuksia ja suosituksia

35.00 € 

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015

48.00 € 

Metsä – Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut

48.00 € 

Finnish Forest Sector Economic Outlook 2015–2016

35.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2014

35.00 € 

Happamat sulfaattimaat Perämerenkaaren alueella ja niiden haittojen ehkäiseminen maa- ja metsätaloudessa

35.00 € 

Hirvi, metsästys ja metsätalous metsänomistajan näkökulmasta

35.00 € 

Regional P stocks in soil and in animal manure as compared to P requirement of plants in Finland

35.00 € 

Kasvitautien esiintyminen viljalajikkeilla virallisissa lajikekokeissa 2008–2015

35.00 € 

Maatilarakentamisen erityispiirteitä -opas (haitariesite) EST

10.00 € 

Maatilarakentamisen erityispiirteitä -opas (haitariesite) SWE

10.00 € 

Maatilarakentamisen erityispiirteitä -opas (haitariesite) ENG

10.00 € 

Metsä – Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut

48.00 € 

Maatilarakentamisen erityispiirteitä -opas (haitariesite) FIN

10.00 € 

Maatilarakantamisen työturvallisuus -opas

10.00 € 

Luonto hyvinvoinnin lähteenä

10.00 € 

Solubility and plant-availability of P in manure

10.00 € 

Maidon hintariskeihin varautuminen

35.00 € 

Suomalainen pajukirjallisuus

35.00 € 

Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina

48.00 € 

Metsähakkeen toimitus energiantuotantolaitokselle - toimintatavat ja arvon syntyminen

35.00 € 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2015–2016

48.00 € 

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

48.00 € 

Taimenen perinnöllinen erilaistuminen ja hoidon järjestäminen Isojoen vesistössä

35.00 € 

Menetelmä maankäytön kehityksen ennustamiseen

35.00 € 

Lapin maatalouden rakenne ja tuotanto 2014

35.00 € 

LED-mellanbelysningsförsök i ett tomatblockväxthus i Pjelax, Närpes

48.00 € 

Porojen laitumet, ruokinta ja tuottavuus poronhoitoalueen pohjoisosassa

48.00 € 

Tyrnin viljely

48.00 € 

Potentiaalisista leviämisvaikutuksista ja kehityshaitoista rakentuva paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi Suomessa

35.00 € 

Orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi, levittäminen ja annostelu

48.00 € 

Norppien GPS-seuranta Perämerellä

35.00 € 

METSOn tilannekatsaus 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 - 2025

48.00 € 

Biologiset torjuntamenetelmät luomusipulin ja -perunan tautitorjunnassa

48.00 € 

Arktinen ruoantuotanto

48.00 € 

Lapin maatalous 2013

48.00 € 

Kehitystä naudanlihantuotantoon : loppuraportti

48.00 € 

KESTOVASIKKA - tuloksia Kestävä karjatalous -hankkeen vasikkatutkimuksista

48.00 € 

Nurmien kaliumtalous. Maan reservikaliumin merkitys kaliumlannoituksen suunnittelussa

48.00 € 

Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari

35.00 € 

Maidontuotannon muutoksessa haasteita ja mahdollisuuksia. Maitotilojen rakennemuutos hallintaan -hankkeen loppuraportti

35.00 € 

Naudanlihantuotannon ympäristövaikutukset : kirjallisuusselvitys

48.00 € 

Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla

48.00 € 

Opas standardisarjan ISO 11783 käyttäjille

48.00 € 

Kumina tuotantokasvina : Ylivoimainen kuminaketju -hankkeen tutkimustuloksia viljelyvarmuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi

48.00 € 

Suomen ja Viron rannikko- ja saaristoalueen strategia ja kehittämissuunnitelma 2014-2020 : KnowSheep hanke

48.00 € 

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 - 2020 ja Suomen maatalous

48.00 € 

Koristekasvien geenivarojen säilytysstrategia

35.00 € 

Perunan kolhiintumisen vähentäminen varastolla ja kauppakunnostuksessa

35.00 € 

Uusimmat käytännöt perunan kasvitautien torjunnassa

35.00 € 

Perunan uudet lannoitteet ja lannoitusmenetelmät

35.00 € 

Epigeneettiset muutokset ja genominen valinta liharotuisilla naudoilla

48.00 € 

The management of fungicide resistance in cereals in Finland

35.00 € 

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla : tuloksia PesticideLife -hankkeesta

48.00 € 

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä

48.00 € 

How to measure the environmental risks from uses of plant protection products for achieving the IPM requirements and risk communication : A case study on the production chain of cereal farming in Finland

48.00 € 

Kauppakassista kaatopaikalle, ruokahävikki kotitalouksissa : Kuru 2011–2013 -hankkeen loppuraportti

48.00 € 

Lähiruoan lisääminen kuntien julkisissa hankinnoissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

48.00 € 

Modeling, assessments and cost-effectiveness analysis of constructed wetlands and active methods for the treatment of runoff from agricultural areas : Final report of the Active Wetlands Interreg IVA project

48.00 € 

Active Wetlands – the use of chemical amendments to intercept phosphate runoffs in agricultural catchments : Final report of the Active Wetlands Interreg IVA project

48.00 € 

Beräkning av klimatpåverkan av växthusprodukter

35.00 € 

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar Handbok för reglering av grundvattennivån

35.00 € 

Luonnontuotealan valtakunnallinen tutkimusseminaari

35.00 € 

Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta : loppuraportti

35.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2006 - 2013

48.00 € 

Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina

48.00 € 

Maaseudun palvelut valinkauhassa - markkinoiden toimivuus ja SGEI

48.00 € 

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla : opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

35.00 € 

Perunan ilmastovaikutukset

35.00 € 

Tulevaisuuden kylät: Maaseudun elinkeinoelämän mahdollisuuksien tarkastelua mikrotason talousalueina

48.00 € 

Igluja ja ternimaitoa : tuloksia InnoNauta -hankkeen vasikkatutkimuksista

48.00 € 

Mapping erosion- and phosphorus-vulnerable areas in the Baltic Sea Region - data availability, methods and biosecurity aspects

48.00 € 

Loppukasvatettavien sonnien käyttäytyminen keskisuurissa ja suurissa ryhmissä

35.00 € 

Nurmen kasvu- ja kehitysprosessit. NURFYS-hankkeen 2006-2011 loppuraportti

48.00 € 

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal

35.00 € 

From Waste to Traffic Fuel (W-Fuel)

48.00 € 

Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal

35.00 € 

From Waste to Traffic Fuel -projects Final report

48.00 € 

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

35.00 € 

Kirjolohen ympäristövaikutukset Suomessa

48.00 € 

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla

35.00 € 

Pihvirotuisten nautojen teurasominaisuudet ja lihan laatu

48.00 € 

Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa: Foodspill 2010-2012 -hankkeen loppuraportti

48.00 € 

Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet

48.00 € 

Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskenta ja viestintä Climate Communication I -hankkeen loppuraportti

35.00 € 

Lannan kestävä hyödyntäminen

48.00 € 

Viherrakentaminen pohjoisissa matkailukohteissa Pohjoisen viherpäivien 2010 seminaariluennot

35.00 € 

Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle

48.00 € 

Museopuutarha : perustaminen ja hoito

48.00 € 

Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa

48.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2004-2011

48.00 € 

Kehitystä rehuviljan viljelyyn Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

48.00 € 

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä

48.00 € 

Kehitystä naudanlihantuotantoon II

48.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 : Results of official variety trials 2003-2010

48.00 € 

Elintarvikeketjun jätteet ja sivuvirrat energiaksi ja lannoitteiksi - JaloJäte-tutkimushankkeen synteesiraportti

48.00 € 

Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon

48.00 € 

Kehitystä naudanlihantuotantoon I

48.00 € 

Automatisoidun mittausverkon kehittäminen ympäristön seurantaan

48.00 € 

Maatalous, maaseutu ja tukien kohdentuminen

48.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2002-2009

48.00 € 

Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden tila ja tulevaisuus

48.00 € 

Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2002-2009

35.00 € 

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin

48.00 € 

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

35.00 € 

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

48.00 € 

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2007 - 2014

48.00 € 

Uutta teknologiaa elintarviketurvallisuuden varmentamiseen

48.00 € 

Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta

48.00 € 

Tulevaisuuden kestävä maa- ja metsätalous. Uusien ohjauskeinojen toteutettavuusarviointi

48.00 € 

Taimenseurannat Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa 2011 - 2014

35.00 € 

Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015

48.00 € 

Selvitys puukaasun käytöstä viljankuivauksessa

35.00 € 

Producing Sea Buckthorn of High Quality. Proceedings of the 3rd European Workshop on Sea Buckthorn

48.00 € 

Politiikka ja luonnonvarat

48.00 € 

Pohjoisen uusiutuvista luonnonvaroista kasvua ja kannattavuutta. Agrometsä- ja puutarhatalouden mahdollisuudet Pohjois-Suomessa

48.00 € 

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

35.00 € 

OPU-IVP -keinollisen lisääntymistekniikan soveltaminen tilaoloihin Pohjois-Savon lypsykarjatiloilla

35.00 € 

Opas turvalliseen karjanhoitoon

48.00 € 

Naudanlihan syöntilaatuun vaikuttavat tekijät. Kirjallisuusselvitys

48.00 € 

Metsäverotus - vaihtoehtojen tarkastelua

48.00 € 

Metsäkoneiden vuotuiset käyttötunnit ja vaihtokonemarkkinoiden rakenne Euroopassa

35.00 € 

Menetelmäkuvaus ravinnejalanjäljen laskemiseksi. Laskentaesimerkkinä elintarvikeketju. NUTS-hankkeen loppuraportti

48.00 € 

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys

35.00 € 

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030. Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä

48.00 € 

Lähiruoat julkisissa hankinnoissa - ympäristövaikutukset hankintakriteereinä

35.00 € 

Lisääntyvät hirvinaaraat. Urosten osuudet vaikuttavat hedelmöittymisten ajoittumiseen

48.00 € 

Lapin maaseudun kehittämisen ytimessä. Lapin maaseudun tulevaisuuden avaimet - hankkeen keskeisiä tuloksia

35.00 € 

Jätevesilietteen pyrolyysi - laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeita

35.00 € 

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

48.00 € 

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

48.00 € 

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta

35.00 € 

Biokaasulaitokset - syötteistä lopputuotteisiin

48.00 € 

Arvokasvit talteen - esimerkkinä koristekasvien geenivarat. Loppuraportti hankkeesta Avoin Geenivara

35.00 € 

Kymijoen kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

48.00 € 

Metsätuhot vuonna 2014

Värillinen 35.00 € 

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset. Märehtijät - Siat - Siipikarja - Hevoset

48.00 € 

9/2014 Hirvenlihan arvo metsästä kulutukseen

16.00 € 

7/2014 Hirvenliha metsästä kulutukseen

16.00 € 

6/2014 Virtavesillä merkittyjen taimenten vaellukset ja pyynti Kymijoen vesistön järvillä vuosina 1999–2013

16.00 € 

5/2014 Rapuruton vaikutukset Suomen raputalouteen

16.00 € 

2/2014 Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2013

16.00 € 

15/2014 Rapusaalisseurannat vuosina 2006–2013 – välitilinpäätös

16.00 € 

14/2014 Lohen tiamiinin puutos M74 on estettävissä

0.00 € 

13/2014 Pienriistan metsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2013

16.50 € 

12/2014 Kalankasvatuksen investointikustannukset ja kilpailukyky avomerellä Suomessa

16.50 € 

8/2014 Kalankasvatuksen tuotanto-olosuhteet Suomen rannikolla

16.00 € 

10/2014 Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2014

Värillinen 16.00 € 

3/2014 Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset

16.00 € 

Ammattikalastus merellä 2013, Yrkesfisket i havet 2013, Commercial Marine Fishery 2013

Värillinen 24.00 € 

9/2012 Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2012

Värillinen 16.00 € 

8/2012 Rapujen levinneisyys ja tuotanto Suomessa 2010

Värillinen 16.00 € 

6/2012 Kalatalousbarometri 2012: yritysten taloudelliset näkymät

Värillinen 16.00 € 

4/2012 Menetelmäohjeisto rannikon taloudellisesti hyödyntämättömien kalalajien lisääntymis- ja esiintymisalueiden kartoittamiseen

Värillinen 16.00 € 

3/2012 Päijänteen Tehinselän muikku- ja siikakannat 1985–2010

Värillinen 16.00 € 

2/2012 Rysillä Selkämereltä pyydystettyjen hallien satelliittiseuranta vuosina 2008–2009

Värillinen 16.00 € 

6/2012 Vesiviljely 2011, Vattenbruk 2011, Aquaculture 2011

Värillinen 16.00 € 

5/2012 Metsästys 2011, Jakten 2011, Hunting 2011

Värillinen 16.00 € 

4/2012 Ammattikalastus sisävesillä 2010, Yrkesfisket i insjöar 2010, Commericial inland fishery 2010

Värillinen 16.00 € 

6/2013 Ammattikalastus sisävesillä 2012, Yrkesfisket i insjöar 2012 | Commercial inland fishery 2012

Värillinen 16.00 € 

5/2013 Vesiviljely 2012, Vattenbruk 2012 | Aquaculture 2012

Värillinen 16.00 € 

4/2013 Metsästys 2012, Jakten 2012 | Hunting 2012

Värillinen 16.00 € 

1/2014 Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa

Värillinen 16.00 € 

14/2013 Muikun ruokamädin viljelyn tuotantotalous – esiselvitys

Värillinen 16.00 € 

13/2013 Eri-ikäisinä istutettujen Saimaan nieriöiden selviytyminen sukukypsiksi

Värillinen 16.00 € 

12/2013 Hyljevahingot ja vahinkohylkeet kalastajahaastatteluissa

Värillinen 16.00 € 

11/2013 Taimenen mäti-istutus Järvi-Suomen koskissa – kasvaako poikastiheys?

Värillinen 16.00 € 

10/2013 Ruokintarytmin vaikutus kasvatetun kuhan tuotanto-ominaisuuksiin

Värillinen 16.00 € 

9/2013 Taimenen kutupesälaskenta – menetelmät ja esimerkkituloksia

16.00 € 

8/2013 Hylje – vahinkoeläin vai luontoelämys?

Värillinen 16.00 € 

7/2013 Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2013

Värillinen 16.00 € 

Metsätalouden ja poronhoidon väliset suhteet Ylä-Lapissa v

Värillinen 16.00 € 

2/2013 Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuosina 2011 ja 2012

Mustavalkoinen 10.00 € 

1B/2013 Satellittelemetriundersökning av gråsälar, fångade i ryssjor i Finska viken åren 2010–2012

Mustavalkoinen 10.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2012

Mustavalkoinen 10.00 € 

5/2013 Konneveden kalakannat vuosina 1978-2010

Mustavalkoinen 10.00 € 

4/2013 Muikun ruokamädin viljelymahdollisuudet - esiselvitys

Värillinen 16.00 € 

5/2013 Konneveden kalakannat vuosina 1978-2010

Värillinen 16.00 € 

Kalastus, saimaannorppa ja norppahavainnointi

15.00 € 

1B/2013 Satellittelemetriundersökning av gråsälar, fångade i ryssjor i Finska viken åren 2010–2012

Värillinen 16.00 € 

Ammattikalastus merellä 2012, Yrkesfisket i havet 2012 | Commercial Marine Fishery 2012

Värillinen 16.00 € 

2/2013 Kalan ulkomaankauppa 2012

Värillinen 15.00 € 

1/2013 Kalan tuottajahinnat 2012

Värillinen 16.00 € 

2/2013 Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuosina 2011 ja 2012

Värillinen 16.00 € 

10/12 Vaki-kalalaskurin luotettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet kalateiden seurannassa

Värillinen 10.00 € 

Järvitaimenen mäti-istutusten tuloksellisuus Ivalojoenja Juutuanjoen sivujoissa vuosina 2008–2011

Värillinen 28.00 € 

7/2012 Mahdollisen öljyonnettomuuden vaikutukset Itämeren kaloihin ja kalatalouteen

Mustavalkoinen 19.00 € 

7/2012 Mahdollisen öljyonnettomuuden vaikutukset Itämeren kaloihin ja kalatalouteen

Värillinen 24.00 € 

Porotalouden tukitoimet ja Pohjoismaiden poronlihamarkkinat

Mustavalkoinen 9.00 € 

Porotalouden tukitoimet ja Pohjoismaiden poronlihamarkkinat

Värillinen 15.00 € 

Tukipolitiikan vaikutukset Suomen poronhoitoon

Mustavalkoinen 9.00 € 

Tukipolitiikan vaikutukset Suomen poronhoitoon

Värillinen 15.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2011

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2011

Värillinen 15.00 € 

Taimenkantojen seuranta Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa vuosina 2003–2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Taimenkantojen seuranta Tuulomajoen vesistön Suomen puolen latvajoissa vuosina 2003–2010

Värillinen 15.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2010

Värillinen 15.00 € 

Metsästys 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Metsästys 2010

Värillinen 15.00 € 

Vesiviljely 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vesiviljely 2010

Värillinen 15.00 € 

5/2012 Miksi vapaa-ajankalastajien luvat jäävät maksamatta?

Värillinen 15.00 € 

5/2012 Miksi vapaa-ajankalastajien luvat jäävät maksamatta?

Mustavalkoinen 10.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2011 | Utrikeshandeln med fisk 2011 | Foreign trade in fish 2011

Värillinen 16.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2011 | Utrikeshandeln med fisk 2011 | Foreign trade in fish 2011

Mustavalkoinen 10.00 € 

Ammattikalastus merellä 2011 | Yrkesfisket i havet 2011 | Commercial Marine Fishery 2011

Mustavalkoinen 19.00 € 

Ammattikalastus merellä 2011 | Yrkesfisket i havet 2011 | Commercial Marine Fishery 2011

Värillinen 24.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2011 | Producentpriset på fisk 2011 | Producer Prices for Fish 2011

Mustavalkoinen 10.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2011 | Producentpriset på fisk 2011 | Producer Prices for Fish 2011

Värillinen 16.00 € 

4/2011 Kalan ulkomaankauppa 2010 - Utrikeshandeln med fisk 2010 - Foreign trade in fish 2010

Värillinen 15.00 € 

4/2011 Kalan ulkomaankauppa 2010 - Utrikeshandeln med fisk 2010 - Foreign trade in fish 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

6/2011 Raputalouskatsaus 2010

Mustavalkoinen 18.00 € 

6/2011 Raputalouskatsaus 2010

Värillinen 23.00 € 

7/2011 Suomi kalastaa 2009 – vapaa-ajankalastuksen saaliit kalastusalueittain

Mustavalkoinen 18.00 € 

7/2011 Suomi kalastaa 2009 – vapaa-ajankalastuksen saaliit kalastusalueittain

Värillinen 23.00 € 

3/2011 Ammattikalastus merellä 2010 - Yrkesfisket i havet 2010 - Commercial Marine Fishery 2010

Mustavalkoinen 18.00 € 

3/2011 Ammattikalastus merellä 2010 - Yrkesfisket i havet 2010 - Commercial Marine Fishery 2010

Värillinen 23.00 € 

4/2011 Iijoen lohikannan palauttamistoimien hyödyt virkistyskalastajille – pilottitutkimus ehdollisen arvottamisen menetelmällä

Mustavalkoinen 9.00 € 

4/2011 Iijoen lohikannan palauttamistoimien hyödyt virkistyskalastajille – pilottitutkimus ehdollisen arvottamisen menetelmällä

Värillinen 15.00 € 

2/2011 Särkikalapihvien markkinointikokeilu vähittäiskaupassa

Mustavalkoinen 9.00 € 

2/2011 Särkikalapihvien markkinointikokeilu vähittäiskaupassa

Värillinen 15.00 € 

5/2011 Kalatalousbarometri

Mustavalkoinen 9.00 € 

5/2011 Kalatalousbarometri

Värillinen 15.00 € 

2/2011 Kalan tuottajahinnat 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

1/2011 Suomi kalastaa 2009 mv

Mustavalkoinen 18.00 € 

1/2011 Suomi kalastaa 2009

Värillinen 23.00 € 

2/2011 Kalan tuottajahinnat 2010

Värillinen 15.00 € 

1/2011 Kalajalosteiden tuotanto 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

1/2011 Kalajalosteiden tuotanto 2009

Värillinen 15.00 € 

selvityksiä 23/2010 Ammattikalastuksen selviämiskamppailu

Mustavalkoinen 9.00 € 

selvityksiä 23/2010 Ammattikalastuksen selviämiskamppailu

Värillinen 15.00 € 

selvityksiä 21/2010 Riistakannat 2010 Riistaseurantojen tulokset

Mustavalkoinen 9.00 € 

Selvityksiä 22/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäädökset

Mustavalkoinen 9.00 € 

Selvityksiä 22/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäädökset

Värillinen 15.00 € 

selvityksiä 21/2010 Riistakannat 2010 Riistaseurantojen tulokset

Värillinen 15.00 € 

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kymijoen lohen vaelluspoikasten alasvaellusreitit ja voimalaitostappiot

Värillinen 15.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2009

Värillinen 15.00 € 

Mustionjoen pääuoman ja sivupurojen lohelle ja taimenelle soveltuvien poikastuotantoalueiden kartoitus ja poikastuotantoarvio

Mustavalkoinen 9.00 € 

Mustionjoen pääuoman ja sivupurojen lohelle ja taimenelle soveltuvien poikastuotantoalueiden kartoitus ja poikastuotantoarvio

Värillinen 15.00 € 

Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja

Mustavalkoinen 9.00 € 

Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja

Värillinen 15.00 € 

Poron talvilaidunten käyttö ja kunto Pohjois-Suomen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla

Mustavalkoinen 9.00 € 

Poron talvilaidunten käyttö ja kunto Pohjois-Suomen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla

Värillinen 15.00 € 

Merituulivoiman vaikutukset rannikon kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin - Kirjallisuuskatsaus

Mustavalkoinen 9.00 € 

Merituulivoiman vaikutukset rannikon kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin - Kirjallisuuskatsaus

Värillinen 15.00 € 

Kasvatettujen lohen vaelluspoikasten kunto ja vaellusvalmius vuosina 2007–2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kasvatettujen lohen vaelluspoikasten kunto ja vaellusvalmius vuosina 2007–2009

Värillinen 15.00 € 

Pohjois-Suomen lohijokien suomalaiset vapakalastajat

Mustavalkoinen 9.00 € 

Pohjois-Suomen lohijokien suomalaiset vapakalastajat

Värillinen 15.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2010

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus merellä 2009 - Yrkesfisket i havet 2009 - Commercial Marine Fishery 2009

Mustavalkoinen 18.00 € 

Ammattikalastus merellä 2009 - Yrkesfisket i havet 2009 - Commercial Marine Fishery 2009

Värillinen 23.00 € 

Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla - Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla - Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä

Värillinen 15.00 € 

Metsästys 2009 - Jakten 2009 - Hunting 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Metsästys 2009 - Jakten 2009 - Hunting 2009

Värillinen 15.00 € 

Muikkukannat 2009–2010 Muikun, ahvenen, kuoreen, siian ja särjen runsaus lähes sadassa järvessä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Muikkukannat 2009–2010 Muikun, ahvenen, kuoreen, siian ja särjen runsaus lähes sadassa järvessä

Värillinen 15.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2009

Värillinen 15.00 € 

Länsi-Uudenmaan ilvesten lumijälkilaskenta – LUMI 2010

Mustavalkoinen 9.00 € 

Länsi-Uudenmaan ilvesten lumijälkilaskenta – LUMI 2010

Värillinen 15.00 € 

Riistatalouden vapaaehtoistyö

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistatalouden vapaaehtoistyö

Värillinen 15.00 € 

Taimenistukkaiden tuotto, kalastus ja vaellukset Päijänteeseen pohjoisesta laskevissa reittivesissä vuosina 1990-2005

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalousbarometri 2010: yritysten taloudelliset näkymät

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Joki- ja täpläravun elinkierto ja levinneisyys - Kirjallisuusselvitys

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalastuksenhoitomaksun vaikuttavuus

Mustavalkoinen 9.00 € 

Ammattikalastus ja merimetso - Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2009 - Producentpriset på fisk 2009 - Producer Prices for Fish 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2009 - Utrikeshandeln med fisk 2009 - Foreign trade in fish 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vesiviljely 2009 - Vattenbruk 2009 - Aquaculture 2009

Mustavalkoinen 9.00 € 

Ammattikalastus sisävesillä 2008 - Yrkesfisket i insjöar 2008 - Commercial inland fishery 2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2009 - Producentpriset på fisk 2009 - Producer Prices for Fish 2009

Värillinen 15.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2009 - Utrikeshandeln med fisk 2009 - Foreign trade in fish 2009

Värillinen 15.00 € 

Vesiviljely 2009 - Vattenbruk 2009 - Aquaculture 2009

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus sisävesillä 2008 - Yrkesfisket i insjöar 2008 - Commercial inland fishery 2008

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus ja merimetso - Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä

Värillinen 15.00 € 

Kalastuksenhoitomaksun vaikuttavuus

Värillinen 15.00 € 

Lohenkalastus Tenojoen sivuvesissä

Värillinen 15.00 € 

Joki- ja täpläravun elinkierto ja levinneisyys - Kirjallisuusselvitys

Värillinen 15.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2009

Värillinen 15.00 € 

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 2009

Värillinen 15.00 € 

Kalatalousbarometri 2010: yritysten taloudelliset näkymät

Värillinen 15.00 € 

Taimenistukkaiden tuotto, kalastus ja vaellukset Päijänteeseen pohjoisesta laskevissa reittivesissä vuosina 1990-2005

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastajuuden synty - Yhteiskunnallinen murros ja kalastajan identiteetti Pohjois-Satakunnan rannikolla

Värillinen 15.00 € 

Suomalainen metsästäjä 2008

Värillinen 15.00 € 

Pienriistametsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2008

Värillinen 15.00 € 

Riistakannat 2009 - Riistaseurantojen tulokset

Värillinen 23.00 € 

Vesiviljely 2008

Värillinen 15.00 € 

Metsästys 2008

Värillinen 15.00 € 

Vapaa-ajankalastus 2008

Värillinen 23.00 € 

Riistanrikkausindeksien suhde yksittäisten lajien ja lajiryhmien runsauksiin

Värillinen 15.00 € 

Rannikkokalastuksen ja kalankasvatuksen näköalat Lounais-Suomen saaristossa

Värillinen 15.00 € 

Mitä luontoharrastukset kertovat metsästäjien monitoimisuudesta?

Värillinen 15.00 € 

Simojoen lohikannan seurantatulokset 2004-2008

Värillinen 15.00 € 

Siikakantojen ja kalaston rakenteen parantaminen Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä

Värillinen 15.00 € 

Karhut elinkeinona - millaisia ovat katselupalveluja tarjoavat yritykset?

Värillinen 15.00 € 

Ravun elintarvikelaatu, kirjallisuuskatsaus

Värillinen 15.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2009

Värillinen 15.00 € 

Varsinais-Suomen kalankasvattajien näkemyksiä vesiviljelyn uusista ympäristöohjauksen vaihtoehdoista

Värillinen 15.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta vuonna 2008

Värillinen 15.00 € 

Kalatalousbarometri 2009: yritysten taloudelliset näkymät

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalousbarometri 2009: yritysten taloudelliset näkymät

Värillinen 15.00 € 

Lumijälkilaskenta suurpetokantojen seurantamenetelmänä

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lumijälkilaskenta suurpetokantojen seurantamenetelmänä

Värillinen 15.00 € 

Perämeren vaellussiikaistutusten tulokset

Mustavalkoinen 9.00 € 

Perämeren vaellussiikaistutusten tulokset

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus merellä 2008

Mustavalkoinen 18.00 € 

Ammattikalastus merellä 2008

Värillinen 23.00 € 

Poronlihatuotteiden markkinat 2008

Värillinen 15.00 € 

Raputalouskatsaus 2008

Värillinen 23.00 € 

Poronhoitoalueen pohjoisosan talvilaitumet vuosina 2005-2008

Värillinen 23.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2008

Värillinen 15.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2008

Värillinen 15.00 € 

Poronlihatuotteiden markkinat 2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Poronlihatuotteiden markkinat 2008

Värillinen 15.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoen vesistössä vuonna 2008

Värillinen 15.00 € 

Kuhan kasvatus ruokakalaksi - kirjallisuuskatsaus

Mustavalkoinen 18.00 € 

Kuhan kasvatus ruokakalaksi - kirjallisuuskatsaus

Värillinen 23.00 € 

Kalajalosteiden tuotanto 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalajalosteiden tuotanto 2007

Värillinen 15.00 € 

Riistasaalis 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistasaalis 2007

Värillinen 15.00 € 

Vesiviljely 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vesiviljely 2007

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus merellä 2007

Mustavalkoinen 18.00 € 

Ammattikalastus merellä 2007

Värillinen 23.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2007

Värillinen 15.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2007

Värillinen 15.00 € 

Vapaa-ajankalastus 2006

Mustavalkoinen 18.00 € 

Vapaa-ajankalastus 2006

Värillinen 23.00 € 

Ammattikalastus sisävesillä 2006

Mustavalkoinen 9.00 € 

Ammattikalastus sisävesillä 2006

Värillinen 15.00 € 

Riistasaaliit 2006

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistasaaliit 2006

Värillinen 15.00 € 

Vesiviljely 2006

Mustavalkoinen 9.00 € 

Vesiviljely 2006

Värillinen 15.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2006

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan ulkomaankauppa 2006

Värillinen 15.00 € 

Ammattikalastus merellä 2006

Mustavalkoinen 18.00 € 

Ammattikalastus merellä 2006

Värillinen 23.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2006

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalan tuottajahinnat 2006

Värillinen 15.00 € 

Alueelliset suurpetoneuvottelukunnat ristiriitojen hallinnassa

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2008

Värillinen 15.00 € 

Hirvieläinten talvilaitumet Kainuussa 1982–2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Hirvieläinten talvilaitumet Kainuussa 1982–2008

Värillinen 15.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2007

Värillinen 15.00 € 

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Verkkosäätelyn vaikutus saimaannieriän eloonjääntiin ja kalastukseen

Värillinen 15.00 € 

Verkkosäätelyn vaikutus saimaannieriän eloonjääntiin ja kalastukseen

Mustavalkoinen 9.00 € 

Poronlihatuotteet vähittäiskaupassa

Värillinen 15.00 € 

Poronlihatuotteet vähittäiskaupassa

Mustavalkoinen 9.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2007

Värillinen 15.00 € 

Teno- ja Näätämöjoen lohikantojen seuranta 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kunnostettujen mataloituneiden merenlahtien kalanpoikaisyhteisöt

Värillinen 15.00 € 

Kunnostettujen mataloituneiden merenlahtien kalanpoikaisyhteisöt

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistakannat 2008: riistaseurantojen tulokset

Värillinen 23.00 € 

Riistakannat 2008: riistaseurantojen tulokset

Mustavalkoinen 18.00 € 

Itämeren lohen levinneisyyshistoria

Mustavalkoinen 9.00 € 

Itämeren lohen levinneisyyshistoria

Värillinen 15.00 € 

Kasvatettujen lohen poikasten kunto ja vaellusvalmius vuosina 2004–2006

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kasvatettujen lohen poikasten kunto ja vaellusvalmius vuosina 2004–2006

Värillinen 15.00 € 

Kalastusmatkailu numeroina – Kyselytutkimus yrittäjille

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalastusmatkailu numeroina – Kyselytutkimus yrittäjille

Värillinen 15.00 € 

Lokan ja Porttipahdan siikakantojen tila ja hoidon kehittäminen

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lokan ja Porttipahdan siikakantojen tila ja hoidon kehittäminen

Värillinen 15.00 € 

Karanteeni vesiviljelyn työkaluna

Mustavalkoinen 9.00 € 

Karanteeni vesiviljelyn työkaluna

Värillinen 15.00 € 

Kalatalousbarometri 2008: yritysten taloudelliset näkymät

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalousbarometri 2008: yritysten taloudelliset näkymät

Värillinen 15.00 € 

Kuhakantojen geneettinen kartoitus – kuinka suuret ovat kuhakantojemme väliset perinnölliset erot?

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kuhakantojen geneettinen kartoitus – kuinka suuret ovat kuhakantojemme väliset perinnölliset erot?

Värillinen 15.00 € 

Siian tarjonta ja jalostus Suomessa

Mustavalkoinen 9.00 € 

Siian tarjonta ja jalostus Suomessa

Värillinen 15.00 € 

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Mustavalkoinen 9.00 € 

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Värillinen 15.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2007

Värillinen 15.00 € 

Fish species in Finland

Mustavalkoinen 9.00 € 

Fish species in Finland

Värillinen 15.00 € 

Kalalajit Suomessa

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalalajit Suomessa

Värillinen 15.00 € 

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Värillinen 15.00 € 

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Mustavalkoinen 9.00 € 

Raputalouskatsaus 2007

Värillinen 23.00 € 

Raputalouskatsaus 2007

Mustavalkoinen 18.00 € 

Itämeren lohen M74-oireyhtymä – Suomen jokien seurantatulokset kevääseen 2007 saakka

Mustavalkoinen 9.00 € 

Itämeren lohen M74-oireyhtymä – Suomen jokien seurantatulokset kevääseen 2007 saakka

Värillinen 15.00 € 

Elinkeinon arvioita kasvatetun siian markkinoinnista

Mustavalkoinen 9.00 € 

Elinkeinon arvioita kasvatetun siian markkinoinnista

Värillinen 15.00 € 

Voidaanko kalastuksella vähentää kalankasvatuksen ravinnekuormaa?

Värillinen 15.00 € 

Voidaanko kalastuksella vähentää kalankasvatuksen ravinnekuormaa?

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistakannat 2007

Mustavalkoinen 9.00 € 

Riistakannat 2007

Värillinen 15.00 € 

Kuhan alkukasvatus onnistuu Artemia-äyriäisen ja rehun yhteisruokinnalla

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kuhan alkukasvatus onnistuu Artemia-äyriäisen ja rehun yhteisruokinnalla

Värillinen 15.00 € 

Metsäjäniskanta pienentynyt voimakkaasti

Värillinen 15.00 € 

Metsäjäniskanta pienentynyt voimakkaasti

Mustavalkoinen 9.00 € 

Talven 2007 riistakolmiolaskennat

Mustavalkoinen 9.00 € 

Talven 2007 riistakolmiolaskennat

Värillinen 15.00 € 

Paljonko Suomessa on pienpetoja?

Värillinen 15.00 € 

Paljonko Suomessa on pienpetoja?

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kainuun suurpetojen lumijälkilaskenta 2008

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kainuun suurpetojen lumijälkilaskenta 2008

Värillinen 15.00 € 

Alueelliset suurpetoneuvottelukunnat ristiriitojen hallinnassa

Värillinen 15.00 € 

Net loading system for fish farming – Trash fish reduction and internal loading

Mustavalkoinen 9.00 € 

Net loading system for fish farming – Trash fish reduction and internal loading

Värillinen 15.00 € 

Alien fish species in northernmost Finland

Mustavalkoinen 9.00 € 

Alien fish species in northernmost Finland

Värillinen 15.00 € 

Kalatalousbarometri puntarissa

Mustavalkoinen 9.00 € 

Kalatalousbarometri puntarissa

Värillinen 15.00 €