LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus


ISBN-13:978-952-326-055-9 
Julkaistu:2015 
Julkaisu nro / vuosi:41/2015 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Luonnonvarakeskus (Luke) 
Saatavuus:Juvenes Print arkisto 
Sivumäärä:108 
Tekijät:Marjatta Hytönen 

48.00 €

Valtionhallinnon strategioissa asetetaan tavoitteeksi metsien käytön, metsäalan rakenteiden ja metsänomistajien ansaintamahdollisuuksien monipuolistuminen sekä elinvoimainen maaseutu. Tämän katsauksen tavoitteena on vastata osaltaan näihin kehittämishaasteisiin kartoittamalla metsien luontoarvojen taloudellisen hyödyntämisen nykytilaa, toimintamalleja ja haasteita tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä varten.

Katsauksen tavoitteena on selvittää mitä yksityismetsien ei-puuntuotannolliset luontoarvot ovat ja miten niitä hyödynnetään taloudellisesti. Tarkastelun keskeiset näkökulmat ovat 1) metsänomistajien mahdollisuudet saada tuloja luontoarvoista ja 2) julkisen hallinnon rooli yksityismetsien luontoarvojen taloudellisen hyödyntämisen mahdollistajana.

Tarkastelun kohteena olevat luontoarvot on ryhmitelty viiteen teemaan: 1) lakisääteinen luonnonsuojelu ja METSO -ohjelma, 2) puustoiset perinneympäristöt, 3) talousmetsien luonnonhoito, 4) yksityisten suojelualueiden luonnonhoito ja 5) ekosysteemipalvelut. Kunkin teeman yhteydessä kuvataan siihen sisältyviä luontoarvoja sekä niihin liittyviä taloudellisia hyödyntämismahdollisuuksia.

Metsäpolitiikkaan liittyen tarkastellaan metsävarojen käyttöä ohjaavien ministeriöiden strategioiden ja toimintaohjelmien luontoarvoihin liittyviä tavoitteita ja hallinnonalojen käytössä olevia keinoja edistää luontoarvojen taloudellista hyödyntämistä. Ministeriöiden toimintaa kuvataan hallitusohjelman ja sektoripolitiikkojen näkökulmasta; tarkasteltavat sektoripolitiikat ovat metsä-, ympäristö-, elinkeino- ja maaseutupolitiikka. Kunkin politiikkasektorin osalta ohjauskeinot on jaoteltu kolmeen ryhmään: lainsäädännöllinen ohjaus, taloudellinen ohjaus ja informaatio-ohjaus. Luontoarvoja hyödyntävinä käytännön toimijoina tarkastellaan yksityismetsänomistajia sekä muita toimijaryhmiä, jotka ovat julkisrahoitteiset organisaatiot, markkinaehtoiset toimijat ja kansalaisjärjestöt. Katsaukseen on koottu myös esimerkkejä ajankohtaisista julkisrahoitteisista kehittämis- ja tutkimushankkeista, joiden tavoitteena on edistää luontoarvojen taloudellista hyödyntämistä.

Suurimmalle osalle metsänomistajista puuntuotanto on tärkein metsien käyttötapa. Luontoarvot ovat kuitenkin kasvattaneet merkitystään metsänomistajien päätöksenteossa. Virkistyskäyttö ja maisema- arvot vaikuttavat metsänomistajien metsänhoidollisiin valintoihin entistä enemmän. METSO - ohjelman tarjoamat luonnonsuojelukeinot kiinnostavat monia; metsänomistajat arvostavat ohjelmaan osallistumisen vapaaehtoisuutta, omistajalähtöisyyden korostumista sekä suojelusta saatavia korvauksia. Osa metsänomistajista suojelee osia talousmetsistään suojeluohjelmien ulkopuolella ilman korvausta. Moni metsänomistaja arvostaa rahallista korvausta enemmän suojelusta johtuvia muita hyötyjä lähipiirille ja yhteiskunnalle.

Luontoarvojen vaalimiseen perustuva yritystoiminta on usein pienimuotoista ja muodostaa osan laajempaa monituloyrittäjyyttä. Pienimuotoisuudesta huolimatta luontoarvoihin liittyvällä yritystoiminnalla voi paikoitellen olla ratkaiseva merkitys maaseutuyhteisöjen ja maatilojen säilymiselle elinvoimaisina.

Metsäpolitiikan luontoarvoihin liittyvät tavoitteet ovat suurelta osin yhteiskunnallisia. Yhteiskunnallinen ja elinkeinojen kehittämistä koskeva metsäalan tutkimus on kuitenkin vähäistä. Niukka yhteiskunnallinen metsäntutkimus on sirpaleista ja siitä on vaikea löytää tietoa. Luontoarvojen taloudellisen hyödyntämisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa luontoarvoja hyödyntävän elinkeinotoiminnan seurannan ja tilastoinnin järjestäminen sekä luontoarvojen hyödyntämisen integroiminen osaksi maaseutuyhteisöjen ja maatilojen yritystoimintaa.
Takaisin