LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

EuroMaito-verkosto – tukea maidontuotannon resurssitehokkuuden ja kestävyyden kehittämiseen.


Julkaistu:2019 
Julkaisu nro / vuosi:26/2019 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:116 
Toimittajat:Sari Kajava 

48.00 €

EuroMaito-hanke sai innoituksensa EU:n Horizon2020-ohjelmasta rahoitetusta 14 EU-maan EuroDairy-hankkeesta, jossa Suomi oli mukana Luken kautta. EuroDairyn kansallinen vastinpari EuroMaito-hanke toteutettiin Luken, Savonia-ammattikorkeakoulun ja ProAgria Pohjois-Savon yhteistyöhank-keena. Hanketta rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja tuki myön-nettiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskuksien kautta. Hankkeen yksityisinä rahoittajina toimivat Osuuskunta ItäMaito, Hankkija, Atria, Faba, Suonentieto ja Olvi-säätiö sekä hankkeen pilottitilat. EuroDairy (2016–2019) oli verkosto- ja tiedonsiirtohanke, jonka tavoitteena oli tukea maidontuottajia Euroopan laidasta laitaan. Hankkeessa keskityttiin maitotilojen talouteen, ravinteiden käytön tehok-kuuteen, eläinten hyvinvointiin ja luonnon monimuotoisuuteen. EuroDairyssa oli 20 partneria ja sen ytimessä oli 120 innovatiivisen pilottitilan joukko – mukana myös 12 suomalaista EuroMaito-tilaa. EuroDairyn kautta saimme suorat yhteydet Euroopan eri alueille ja pystyimme jakamaan puolin ja toisin kokemuksia ja innovaatioita ulkomaisten kollegoiden kanssa. EuroDairyn nettisivuilta (www.eurodairy.eu) löytyy runsaasti materiaalia niin Suomesta kuin muilta alueilta. Suomen kannalta mielenkiintoisimpiin aineistoihin on kätevä tutustua EuroMaito-hankkeen nettisivun kautta (euromaito.savonia.fi). EuroDairyn myötä hanketiloille tehtiin taloudellisen tilanteen kartoitus European Dairy Farmers (EDF) -mallin mukaan. Tämä menetelmä auttaa seuraamaan tilan kehitystä yli vuosien ja tekee mahdolli-seksi tulosten vertailun myös muiden eurooppalaisten maitotilojen kanssa. Hankkeiden myötä EDF-toiminta näyttää jäävän pysyväksi tavaksi kehittää maitotilojen toimintaa Suomessa. Taloustietojen lisäksi myös ravinteiden hyväksikäyttöä on päästy vertaamaan eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Luonnon monimuotoisuuden merkitys on tiedostettu viime aikoina yhä vahvemmin. EuroMaidon myötä olemme olleet eturintamassa tekemässä maitotiloille biodiversiteettikartoituksia. EuroDairy on tukenut maidontuotantoon liittyvien tilakeskeisten innovaatioiden tunnistamista ja niistä kertomista niin kotimaiselle kuin kansainväliselle yleisölle. EuroMaidossa digitaalisia viestintä-tapoja kuten webinaareja ja videoita on hyödynnetty aiempia hankkeita aktiivisemmin. Toisaalta ihmisten suorat kohtaamiset ovat aivan keskeisiä. EuroMaidon 12 pilottitilaa ovat jakaneet tuloksiaan ja kokemuksiaan keskenään. Hankkeen aikana tehtiin myös kaksi opintomatkaa, toinen Keski-Euroopan ytimeen Alankomaihin ja Belgiaan ja toinen Ruotsiin, joilla vierailtiin paikallisilla tiloilla. Hankkeiden tavoitteena on ollut maidontuotannon elinvoimaisuuden ja kestävyyden parantaminen. Maitotilojen työ on täynnä yhä uusia haasteita ja olemme iloisia että olemme hankkeiden kautta voineet olla mukana tukemassa tässä työssä. Tässä raportissa nostamme hankkeiden keskeisimmät tulokset esiin. Hanketoteuttajat kiittävät hankkeen pilottitiloja, rahoittajia, yhteistyökumppaneita ja ohjausryhmää hyvästä yhteistyöstä.


Takaisin