LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

4/2011 Iijoen lohikannan palauttamistoimien hyödyt virkistyskalastajille – pilottitutkimus ehdollisen arvottamisen menetelmällä


ISBN-13:978-951-776-827-6 
Julkaistu:2011 
Julkaisu nro / vuosi:4/2011 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:28 
Tekijät:Katja Parkkila, Emmi Haltia ja Timo P. Karjalainen 
Väri:mustavalkoinen 

9.00 €

Tässä pilottitutkimuksessa selvitettiin Iijoen ulkopaikkakuntalaisten kalastajien mielipiteitä lohikannan palauttamisesta Iijokeen sekä arvioitiin, kuinka paljon palauttaminen tuottaisi heil-le hyötyä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ehdollisen arvottamisen menetelmää (contingent valuation method). Tutkimuksessa verrattiin toisiinsa kahta lohikannan palauttamisvaihtoeh-toa, joista toinen perustuu kalateiden rakentamiseen ja toinen emokalojen siirtoihin patojen yli ja istutuksiin. Tutkimus on ensimmäinen suomalainen arvottamistutkimus, jossa on arvioitu lohikannan palauttamisen hyötyjä rakennetulla joella. Kyselyn otos (1 000 kalastajaa) on poimittu niistä vuonna 2009 Iijoen alueella vieheka-lastusluvan ostaneista, jotka olivat tehneet kalastusmatkan oman kotikuntansa ulkopuolelle. Aineiston keruu toteutettiin internet-lomakkeella, johon vastasi 179 henkilöä. Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia, koska aineisto ei ole edustava otos kalastajista pienen vastaus-prosentin (17 %) vuoksi. Kyselyyn vastanneet valitsivat mieluisimman vaihtoehdon lohikannan palauttamiseen tähtäävien kahden hankkeen ja nykytilan väliltä. Nykyistä tilannetta Iijoella kannatti alle kym-menen prosenttia vastaajista, kun kalatievaihtoehtoa kannatti 85 % ja lohen ylisiirtoja ja is-tutuksia 5 % vastaajista. Tulosten mukaan suurin osa vastaajista piti luontaisesti uudistuvan lohikannan palauttamista hyvin tärkeänä. Vastaajille esitettiin, että lohen palautushanke toteu-tettaisiin osittain kalastajille kohdistuvien lisäkustannusten avulla. Kalastajat olivat valmiita maksamaan vuodessa keskimäärin 25,6 euroa lohikannan hoitomaksua. Tulosten perusteella lohikannan palauttaminen Iijokeen tuottaisi seuraavan kymmenen vuoden aikana vähintään miljoonan euron suuruisen hyödyn lisäyksen Iijoen alueella vuonna 2009 kalastaneille ulko-paikkakuntalaisille. Lohen palauttamisen hyöty on todennäköisesti merkittävästi suurempi, koska arviosta puuttuvat paikallisten asukkaiden arvostukset. Lisäksi lohikannan palauttami-nen toisi Iijoen alueelle myös sellaisia kalastajia, jotka eivät käy siellä nykyisin. Luotettavampien tulosten saaminen edellyttäisi laajemman ja kaikkia Iijoen alueen ka-lastajia edustavan aineiston keräämistä. Suuremman vastausprosentin saamiseksi kannattaisi kaikille vastaajille lähettää internet-kyselyn ohella myös postikyselylomake. Lisäksi olisi tär-keää arvioida myös muiden rakennettujen jokien vaelluskalojen palautushankkeiden hyötyjä, jotta rahalliset panostukset tehtäisiin sinne, missä niistä on eniten hyötyä sekä kalakantojen että virkistyskalastuksen kannalta.


Takaisin